Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Stanovisko výboru Psychiatrické společnosti k návrhu Ligy lidských práv na zřízení státního orgánu pro kontrolu psychiatrických lůžkových zařízení v České republice

Vědecký tajemník výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP MUDr. Petr Možný byl 30. 6. 2016 osloven redaktorkou Lidových novin Šárkovu Kabátovou s dotazem, zda by se mohl vyjádřit ke skutečnosti, že právníci z Ligy lidských práv navrhují zřízení monitorovacího orgánu na kontrolu psychiatrických léčeben v Česku.


Tento kontrolní orgán by měl mít tyto pravomoce:


- Pravidelné návštěvy zařízení
- Nahlížení do zdravotnické dokumentace
- Možnost mluvit s pacienty
- Kontrolování dodržování závazných metodik a praktik
- Příjímání stížností od pacientů.
Činnost tohoto orgánu by měla být financována na národní úrovni a ve všech regionech.

MUDr. Možný zaslal redaktorce Kabátové tuto odpověď:

Vážená paní redaktorko,


případný vznik takového orgánu bych vnímal jako závažný projev stigmatizace oboru psychiatrie, který by tím byl opět vydělen z ostatních medicínských oborů s předpokladem (který považuji za zcela nepodložený), že v tomto oboru dochází k porušování lidských práv pacientů častěji než v jiných medicínských oborech a proto je třeba pro dohled nad ním vytvořit speciální orgán.
Zkrátka, tento návrh vychází z předpokladu, že psychiatři poškozují své pacienty častěji než jiní lékaři a ti proto před nimi musí být zvláště důkladně chráněni dozorem ze strany speciálních orgánů, samozřejmě placených ze státních prostředků. Mě samotného tento předpoklad lidsky uráží.
Pokud chce někdo chránit práva pacientů, ať se to týká pacientů všech medicínských oborů a všech zdravotnických zařízení, nikoli jen pacientů léčených na psychiatrii.
Příběhy pacientů, kteří se setkali s nedůstojným zacházením či měli dojem (ať již oprávněný nebo neoprávněný), že byla porušena jejich lidská práva, lze jistě najít ve všech medicínských oborech.


Pacienti, kteří se léčí na psychiatrii, i jejich příbuzní, mají stejné možnosti podávat si stížnost stávajícím orgánů dohledu nad dodržováním lidských práv obecně a práv pacientů speciálně (Ochránce lidských práv, Česká lékařská komora, Policie ČR) jako pacienti, kteří se léčí u kolegů lékařů jiných oborů.
Nevidím důvod, proč by měli být psychiatričtí pacienti a zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v oboru poskytování péče duševně nemocným, podrobeni speciálnímu dohledu nově zřízeného orgánu. Připadám si pak, abych citoval klasika Járu Cimrmana, jako „sprostý podezřelý“.
Také se obávám, že aktivní vstup právníků (tedy nikoli až poté, co je o to někdo konkrétní požádá v nějakém konkrétním případě) do zdravotnického zařízení povede k tomu, že zdravotníci budou ve větším stresu, budou k léčení přistupovat alibisticky a budou ještě více času věnovat administrativě, samozřejmě na úkor vlastní péče o pacienty. Je totiž zcela nesporné, že žádný člověk nemůže zároveň vykonávat určitou činnost (v tomto případě se věnovat pacientům), a zároveň zapisovat, jak tuto činnost vykonává. A právníci vždycky studují primárně papíry a hledají v nich chyby.


Mám i obavy o zhoršení vztahu mezi zdravotníky a jejich pacienty, který je zvláště v oblasti psychických poruch zcela zásadní, pokud do tohoto vztahu bude zasahovat právník.
S návrhem Ligy lidských práv z výše uvedených důvodů nesouhlasím.

S pozdravem

MUDr. Petr Možný, ředitel, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Výbor Psychiatrické společnosti vyjádřil se stanoviskem MUDr. Možného souhlas.

 

MUDr. Možný požádal jménem výboru Psychiatrické společnosti ČLK JEP o stanovisko prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka.

Dne 1.9.2016 dostal výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP toto vyjádření MUDr. Kubka:

Vážený pane řediteli,
odpovídám na Váš přípis ze dne 1. července 2016, týkající se iniciativy spolku Liga lidských práv, usilujícího o zřízení kontrolního orgánu, který by měl pravomoc dozoru v lůžkových psychiatrických zařízeních.
Česká lékařská komora je tzv. vnějším připomínkovým místem k přijímání zákonů týkajících se problematiky zdravotnictví. Žádný konkrétní návrh ani věcný záměr zákona, který by akceptoval uvedenou iniciativu spolku Liga lidských práv, zatím předložen nebyl.
Na představitele uvedeného spolku máme shodný názor jako Vy. Pokud by skutečně byl kýmkoli předložen relevantní věcný záměr zákona, který by měl zavádět zřízení kontrolního orgánu v psychiatrických nemocnicích, bude Česká lékařská komora rozhodně proti takovému postupu a to především z odborných důvodů, kdy úředníci nemohou zkoumat záležitosti týkající se odborné lékařské problematiky.
Konečně k řešení otázky, zda je postupováno s náležitou odborností a etikou, je určena ze zákona právě Česká lékařská komora.
Děkuji za Vaše upozornění a Váš dopis a prosím o předání našeho stanoviska též výboru České psychiatrické společnosti.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133