Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

2018 - Literatura k atestaci

LITERATURA
BALINT, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha, Grada, 1999
BANKOVSKÁ- MOTLOVÁ L., ŠPANIEL F. Schizofrenie. Jak předejít relapsu aneb
terapie pro 21. století. 2. vydání. Mladá fronta, 2013
BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J. a kol.: Psychosomatická medicína. Grada,
Avicenum, 1993
BAUDIŠ, P., LIBIGER, J.: Psychiatrie a etika. Galén, 2002
DÖRNER, K., PLOG., U.: Bláznit je lidské. Praha, Grada, 1998, 356 s.
DUŠEK K., VEČEŘOVÁ A. Diagnostika a terapie duševních poruch. Grada, 2010
EIKELMANN, B.: Sociálna psychiatria. Základne poznatky a prax. Trenčín, Vydávatelstvo
F, 2000
FIŠAR Z. a kol.: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. 2. Vydání. Grada, 2009
FRAŇKOVÁ, S., KLEIN, Z.: Úvod do etologie člověka. Praha, HZ systém, 1997
HAŠKOVCOVÁ, H.: Euthanasie. Galén, Praha, 2000.
HERMAN E, PRAŠKO J., SEIFERTOVÁ D. Konziliární psychiatrie, Medical Tribune,
Galen, 2007
HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha, Galén, 2. vyd., 1999,165 s.
HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ ,E.: Dětská psychiatrie. Praha,
Portál, 2002
HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J.: Psychiatrie. Tigis, 2. vydání, Praha, 2004, 895
s.
JIRÁK R. a kol.: Gerontopsychiatrie, Galén, 2013
KOLEKTIV: Slovník psychiatrických termínů. Praha, Psychiatrické centrum, 1998
KOUKOLÍK F. Lidský Mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Třetí, přepracované a
doplněné vydání. Galén, 2012
KRATOCHVÍL S. Základy psychoterapie. Portál, 2012
KRCH, F.D. a kol.: Poruchy příjmu potravy. Praha, Grada, 1998
LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Grada Publishing, 2006
LÁTALOVÁ K. Bipolární afektivní porucha. Grada 2010
NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy léčby.
Praha, Portál, 2000
NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. a kol.: Poruchy spánku a bdění. 2 vyd. Praha: Galén; 2007.
PAPEŽOVÁ H. Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Grada, 2010
PAVLOVSKÝ, P. a kol.: Soudní psychiatrie a psychologie, 4. aktualizované vydání.
Praha, Grada, 2012.
PRAŠKO, J. a kol.: Poruchy osobnosti. Praha, Portál, 2003, 358 s.
PRAŠKO J., LÁTALOVÁ K. a kol. Psychiatrie v primární péči. Mladá fronta, 2013
Preiss M, Kučerová H. (ed) Neuropsychologie v psychiatrii. Grada, 2006.
PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C. :Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi.
Praha, Grada, 1999
RABOCH J., PAVLOVSKÝ P. A KOL. Psychiatrie. Karolinum 2012.
RABOCH J., UHLÍKOVÁ P. HELLEROVÁ P., 2014 ANDERS M., ŠUSTA M.:
Doporučené psychiatrické postupy IV, ČPS ČLS
SEIFERTOVÁ D., PRAŠKO J., HORÁČEK J., HÖSCHL C.: Postupy v léčbě psychických
poruch. 2. vydání. Amepra 2008.
WEISS, P: Sexuální deviace. Praha, Portál, 2002,360 s.
VIZINOVÁ, J., PREISS, M.: Posttraumatická stresová porucha. Portál, Praha, 2000
VODÁČKOVÁ, G. a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál, 2002, 520 s.
VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie, Portál, 2003, 396 s.
YALOM, I.D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace,
1999
Doporučujeme seznámit se s domácími odbornými periodiky za posledních 5
let :
Česká a slovenská psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie pro praxi
Časopis lékařů českých
Praktický lékař
Užitečná a doporučená je četba zahraničních periodik a výukové literatury, na
příklad:
časopisy :
Archives of General Psychiatry
The American Journal of Psychiatry
British Journal of Psychiatry
učebnice a příručky :
KAPLAN, H.I., SADOCK, B.J., GREBB, J.A.: Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences,
Clinical Psychiatry, 10th ed.London: Williams and Wilkins, 2014
GELDER, M. et al.: Oxford Textbook of Psychiatry. 4rd ed., Oxford, New York, Melbourne,
Oxford University Press, 1999
JANICAK, P.G.: Handbook of Psychopharmacotherapy. Lippincottt Williams & Wilkins,
Philadelphia,Baltimore, 2010

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133