Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Organizační řád sekcí PS

Návrh organizačního řádu sekcí PS ČLS JEP je zveřejněn níže a ve formátu .doc přiložen zde

 

Organizační řád odborných sekcí PS ČLS JEP

 

Čl. I.

Odborná sekce

 1. Členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen „PS“) se mohou sdružovat v odborných sekcích (dále jen „sekce“) zaměřených na specifické oblasti oboru psychiatrie. Ve vymezených oblastech  rozvíjejí  zejména  odborné a vzdělávací aktivity (články III., IV., XII. stanov PS), poskytují odborná stanoviska výboru pro jeho činnost. Sekce pracují v souladu s cíli Psychiatrické společnosti.
 2. Odborné sekce jsou organizační složkou PS, řídí se stanovami a řády PS. Organizační řád sekcí je doplňkem stanov a řádů PS.

 

Čl. II

Činnost sekce

 1. Činnost sekce je zaměřena na prosazování odborných, vzdělávacích a organizačních aktivit ve prospěch rozvoje specializované  oblasti psychiatrie a současně přispívá k plnění „Hlavních cílů PS“ – dle článku III. Stanov PS.
 2. Sekce pořádá zejména tyto aktivity:
  1. odborné schůze pro členy i nečleny sekce v rámci pravidelných schůzí PS i mimo ně
  2. sympozia na odborných konferencích
  3. samostatné vzdělávací akce
 3. Sekce poskytují odborná stanoviska ke koncepci oboru a postgraduálnímu vzdělávání.
 4. Sekce může se souhlasem  výboru PS:

a) spolupracovat se státními i nestátními  institucemi aktivními v oblasti psychiatrické péče

b) delegovat své zástupce do poradních orgánů Parlamentu ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, ČLK i dalších orgánů a institucí, které se zabývají problematikou v dané oblasti psychiatrie,

c) účastnit se výběrových, konkurzních, atestačních a jiných řízení, poskytovat odborné expertizy a konzultace, aktivně spolupracovat s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti zdravotnictví a psychiatrie.

 1. Sekce může propagovat svoji činnost přednáškami, tiskem a dalšími mediálními prostředky, včetně webových stránek PS.

 

Čl. III

Vznik a zánik sekce

 1. Vznik i případný zánik odborných sekcí schvaluje Výbor PS a následně potvrzuje Shromáždění členů.
 2. Sekce může vzniknout:
  1. z iniciativy minimálně 5 členů PS
  2. z iniciativy výboru PS
 3. Výbor PS oznámí iniciativu vzniku sekce podle předchozího bodu na webových stránkách PS a ve Zpravodaji PS:
  1. oznámí termín zahajovací schůze sekce, na které bude probíhat volba orgánů sekce
  2. vyzve členy k registraci do sekcí (písemné, elektronické) a oznámí termín zahajovací schůze sekce, na které bude rovněž probíhat registrace členů sekce a volba orgánů sekce
 4. Minimální počet členů nutný pro vznik a trvání sekce je 10.
 5. Sekce zaniká:
  1. rozpuštěním z iniciativy členů sekce
  2. zrušením výborem PS:

b1) pro dlouhodobou nečinnost

b2) poklesne-li počet členů pod 10 po dobu delší než jeden rok

b3) pro činnost v rozporu s cíli, stanovami a řády PS

 1. zánik sekce potvrzuje Shromáždění členů PS

 

 

Čl. IV

Členství v sekcích

 1. Členem sekce PS ČLS JEP se může stát člen PS:
 2. který se zajímá o problematiku sekce
 3. který se účastní aktivit sekce
 4. který je srozuměn s činností sekce
 5. který se do sekce přihlásí
 6. Člen PS může být současně členem více sekcí PS.
 7. Člen sekce má právo volit výbor sekce PS a sám být volen.
 8. Člen sekce má právo být informován o činnosti sekce PS, přispívat k naplňování jejího poslání.
 9. Člen sekce má právo obracet se se svými podněty, požadavky, návrhy a stížnostmi na výbor sekce PS, svobodně vyslovovat své názory a připomínky ve věcech činnosti dané sekce.
 10. Člen sekce může využívat pomoci a podpory sekce PS v činnostech, které jsou v souladu s jejím  posláním.
 11. Člen sekce má povinnost dodržovat stanovy a řády PS a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem sekce i celé PS.
 12. Sekce vedou evidenci svých členů.  Zájemce o členství v sekci se zaeviduje u výboru sekce PS.
 13. Členství v sekcích je bezplatné.

 

Čl. V

Orgány sekce

Orgány sekce jsou:

-          členská schůze sekce

-          výbor sekce

 1. Členská schůze sekce
 2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sekce:

-          členskou schůzi tvoří všichni členové sekce

-          členská schůze je svolávána výborem sekce, nejméně však jedenkrát za dva roky

-          členská schůze:

 1. schvaluje zprávu o činnosti sekce
 2. schvaluje úkoly a činnost sekce pro příslušná období
 3. volí výbor sekce a rozhoduje o počtu členů výboru sekce

 

 1. Usnášeníschopnost Členské schůze sekce se řídí jednacím řádem PS.
 2. Členská schůze rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů sekce.
 3. Procedura hlasování se řídí Jednacím řádem PS.

 

 

 

 

 1. Výbor sekce
 2. Výbor sekce je výkonným orgánem sekce, za svou činnost odpovídá členské schůzi sekce:

-          funkční období výboru je čtyřleté

-          výbor sekce má nejméně 3 členy, vždy však lichý počet, o počtu členů výboru rozhoduje členská schůze sekce

-          výbor sekce řídí činnost sekce

-          výbor sekce svolává a řídí předseda sekce, v jeho nepřítomnosti místopředseda, případně jiný pověřený člen výboru sekce.

 1. Výbor sekce zejména:

-          volí ze svých členů předsedu a místopředsedu sekce, případně další funkcionáře sekce

-          koordinuje činnost sekce

-          zajišťuje odborný program sekce

-          svolává členskou schůzi sekce

 1. Výbor vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti sekce.
 2. Výbor rozhoduje v souladu s organizačním řádem sekcí o  způsobu voleb sekce a zabezpečuje jejich realizaci.
 3. Výbor vede evidenci členů sekce a informace o ní předává výboru PS.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 5. Výbor rozhoduje hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Procedura hlasování se řídí Jednacím řádem PS.
 6. Předseda sekce zastupuje sekci navenek, podepisuje a jedná jejím jménem. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda, případně jiný pověřený člen sekce.

 

Čl. VI

Vztahy sekce PS a výboru PS

 1. Výbor PS sleduje činnost sekce, především její soulad s cíli, stanovami a řády PS.
 2. Předseda sekce se může účastnit schůzí výboru PS a dle potřeby konzultovat s členy výboru.
 3. Předseda sekce informuje výbor PS o činnosti sekce.
 4. Předseda sekce předem informuje výbor PS o mimořádných aktivitách sekce, které svým významem přesahují běžnou, odbornou a organizační činnost sekce.
 5. Pro jednání sekce s orgány a institucemi mimo PS si výbor (předseda) sekce vyžádá souhlas výboru PS. Pokud nelze z časových důvodů získat souhlas výboru PS, vyžádá si předseda sekce souhlas předsedy PS, v případě jeho nepřítomnosti člena výboru pověřeného zastupováním předsedy PS.
 6. Sekce může pro aktuální informace svým členům využít webové stránky PS a Zpravodaj PS.
 7. Výbor PS monitoruje volby v sekcích prostřednictvím pověřeného člena výboru, který se zpravidla účastní voleb sekce.

Čl. VII

Volby výboru sekce

 1. Volební období výboru sekce je čtyřleté.
 2. Právo volit mají evidovaní členové sekce.
 3. Volby probíhají formou prezenční, korespondenční nebo elektronickou.
 4. O termínu, způsobu a proceduře voleb rozhoduje výbor sekce.
 5. Navrženou proceduru voleb předkládá výbor sekce ke schválení výboru PS.
 6. Výbor sekce zabezpečuje realizaci voleb.

 

Čl. VIII.

Účinnost

Tento Organizační řád byl schválen na jednání Výboru PS 3. 10. 2012 a nabyl účinnosti schválením předsednictvem ČLS JEP 5. 12. 2012.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133