Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Stanovy ČPS z.s.

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU

"ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST Z.S."

 

Stanovy jsou dostupné ke stažení ZDE

 

Čl. 1

Název a sídlo

Název spolku je ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST z. s. (dále jen "spolek").

Spolek sídlí na adrese:  Ke Karlovu 11, Praha 2 – 120 00.

Čl. 2

Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolným, nevládním, odborným sdružením občanů a právnických osob, které se sdružily za účelem splnění účelu spolku uvedeného v čl. 3 těchto stanov.
 2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Činnost spolku se řídí platnou právní úpravou České republiky.
 3. Členy spolku jsou fyzické osoby starší 18 let, kteří se angažují v oblasti oboru činnosti spolku, tedy v oboru psychiatrie.
 4. Členem spolku může být i právnická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s cíli a účelem spolku.
 5. Spolek navazuje na tradice Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva založené 18. 10. 1919, později působící v rámci České lékařské společnosti JEP.

Čl. 3

Účel a činnost spolku

 1. Účelem spolku je:
  1. Rozvoj oboru psychiatrie a odborné péče o osoby s duševními poruchami.
  2. Pořádání a podílení se na pořádání odborných konferencí a seminářů.
  3. Pořádání a podílení se na pořádání akcí na podporu vzdělávání odborníků působících v oblasti psychiatrické péče.
  4. Vydávání a podílení se na vydávání odborných tiskovin, publikací a časopisů.
  5. Propagace činnosti spolku přednáškami, tiskem, mediálně a prostřednictvím internetu a webových stránek.
  6. Aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce v oboru.
 2. K dosahování výše uvedeného účelu spolku vyvíjí spolek mimo jiné tuto činnost:
  1. vede evidenci členů spolku,
  2. vyhlašuje soutěže a uděluje ceny a další pocty za vynikající odborné výsledky, odborné publikace aj.
  3. zpracovává a podílí se na zpracování doporučených léčebných postupů – standardů,
  4. spolupracuje se státními i nestátními institucemi aktivními v oblasti psychiatrické prevence, diagnostiky a péče,
  5. účastní se prostřednictvím delegovaných zástupců výběrových, konkurzních, atestačních a jim podobných řízení,
  6. poskytuje odborné expertizy a konzultace – především pro orgány státní správy, např. ministerstva,
  7. podílí se na propagaci prevence psychických poruch, informovanosti a humanizace vztahu společnosti k duševně nemocným,
  8. aktivně spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi v oblasti zdravotnictví a psychiatrie,
  9. organizuje odborné a vzdělávací akce a může vykonávat nakladatelskou a vydavatelskou činnost,
  10. zasazuje se o dodržování etických standardů v psychiatrické praxi a výzkumu a podílí se na posuzování odborných a etických pochybení svých členů;
 3. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost, jejíž účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Za tímto účelem může spolek zakládat obchodní nebo jiné společnosti, nebo družstva, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší činnost spolku může spočívat rovněž v organizování odborných a vzdělávacích akcí a vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti stejně jako v provádění další hospodářské činnosti (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit, pronajímání nebytových prostor apod.)

Čl. 4

Členství ve spolku

 1. Členství je řádné a čestné.
 2. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se angažuje v oblasti oboru psychiatrie, psychiatrické péče a výzkumu, a která souhlasí se stanovami a účelem spolku. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku.
 3. Členem spolku může být i právnická osoba, vyvíjí-li činnost v souladu s cíli a účelem spolku a nejsou-li její aktivity v konfliktu zájmů s činnostmi spolku. Řádné členství právnické osoby vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku.
 4. Člen spolku má právo:
  1. podílet se na činnosti spolku, účastnit se jednání shromáždění členů a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit a být volen do orgánů spolku,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a obracet se na orgány spolku se svými požadavky a stížnostmi.
  4. být informován o činnosti spolku,
  5. svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti spolku,
  6. využívat pomoci a podpory spolku v činnostech vyplývajících z poslání a cílů spolku.
 5. Člen spolku má povinnost:
  1. dodržovat stanovy a další předpisy spolku, plnit usnesení orgánů spolku,
  2. přispívat k naplňování poslání a účelu spolku,
  3. svědomitě vykonávat případné svěřené funkce v orgánech spolku,
  4. platit členské příspěvky, stanovené výborem, řádně a včas,
  5. poskytovat orgánům a funkcionářům spolku potřebnou součinnost,
  6. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku a dobrým jménem spolku.
 6. Členství ve spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku, nebo kterémukoliv jeho orgánu
  2. úmrtím, či zánikem člena spolku,
  3. zánikem spolku,
  4. vyloučením člena spolku výborem v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy,
  5. vyloučením člena spolku výborem pro mimořádně závažné medicínské či etické přestupky,
  6. vyloučením člena spolku výborem pro nezaplacení členských příspěvků po dobu jednoho roku.
 7. Výbor může zvolit čestné členy spolku. Čestným členem se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj psychiatrie či příbuzných věd, případně o rozvoj spolku. Čestným členem se může stát i významná zahraniční osoba působící v oblasti psychiatrie.
 8. Vůči rozhodnutím výboru ve věcech členství je možné se odvolat k shromáždění členů.
 9. Dokladem členství je evidenční karta, kterou po přijetí za člena vydá členovi výbor.

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. shromáždění členů
 2. výbor spolku
 3. revizní komise

A. Shromáždění členů

 1. Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů, které tvoří všichni členové spolku.
 2. Do jeho působnosti náleží:
  1. určit hlavní zaměření činnosti spolku,
  2. rozhodovat o změně stanov,
  3. schvalovat zprávu o činnosti spolku,
  4. schvalovat úkoly a činnost spolku pro příslušná období,
  5. schvalovat zprávu o hospodaření spolku a zprávu revizní komise,
  6. volit členy výboru a případně je odvolat,
  7. volit budoucího předsedu výboru,
  8. odvolat předsedu před koncem jeho funkčního období,
  9. volit členy revizní komise a případně je odvolat,
  10. schvalovat, měnit a rušit předpisy spolku,
  11. rozhodnout o vydání organizačního, jednacího a hlasovacího řádu spolku a jeho zpracováním pověřit výboru spolku,
  12. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,
  13. určovat cíle spolku na příští období,
  14. přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena spolku a rozhoduje o odvoláních vůči rozhodnutí výboru ve věci členství ve spolku,
  15. rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  16. schvalovat rozhodnutí výboru o sloučení, případně o dalším vnitřním členění spolku a vytváření jejich vnitřních organizačních jednotek,
  17. rozhodovat o těch záležitostech spolku, které si k rozhodnutí vyhradí.
 3. Zasedání shromáždění členů svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně jednou za dva roky. Výbor je povinen do 3 měsíců svolat shromáždění členů, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna pětina členů spolku anebo požádá-li o to revizní komise. Nesvolá-li výbor zasedání shromáždění členů v uvedené lhůtě, může ten, kdo podal podnět, tedy alespoň 1/5 členů spolku nebo revizní komise, svolat zasedání shromáždění členů na náklady spolku svolat sám. Informaci o konání zasedání shromáždění členů zasílá výbor členům spolku písemně, nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu v seznamu členů, a to nejpozději patnáct (15) dní před jejím konáním.
 4. Shromáždění členů je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání alespoň 15% členů spolku. Ke schválení usnesení shromáždění členů je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden (1) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru, v jeho nepřítomnosti budoucího předsedy výboru.
 5. Není-li shromáždění členů usnášeníschopné, vyčkají přítomní po dobu třiceti (30) minut od oznámeného času zahájení, po jejím uplynutí může být jednání zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné. Ke schválení usnesení tohoto náhradního shromáždění členů je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má při rozhodování jeden (1) hlas.

B. Výbor spolku

 1. Výbor spolku je jedenáctičlenným statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá shromáždění členů.
 2. Členy výboru volí shromáždění členů na tři (3) roky.
 3. V čele výboru je předseda výboru, který zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. Předsedou výboru může být jedna osoba jen jedno funkční období, které je tři (3) roky. Předseda výboru se stává v následujícím volebním období odstupujícím předsedou výboru a zůstává členem výboru. Budoucí předseda výboru se v následujícím volebním období stává předsedou výboru. V době nepřítomnosti předsedy výboru zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jménem spolku odstupující předseda výboru, případně jiný předsedou výboru pověřený člen výboru.
 4. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáním shromáždění členů. Výbor svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti odstupující předseda výboru, případně jiný předsedou výboru pověřený člen výboru.
 5. Výbor zejména:
  1. volí ze svých členů místopředsedy výboru, vědeckého sekretáře a pokladníka,
  2. svolává shromáždění členů,
  3. koordinuje činnost spolku,
  4. zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí shromáždění členů,
  5. rozhoduje o přijetí za člena spolku,
  6. stanoví výši členského příspěvku,
  7. řídí hospodaření spolku a odpovídá za ně shromáždění členů,
  8. schvaluje založení odborných sekcí spolku a dohlíží na jejich činnost,
  9. vede dokumentaci o své činnosti a zpracovává zprávu o činnosti spolku,
  10. výbor rozhoduje v souladu s volebním řádem o způsobu voleb (např. prezenčním resp. korespondenčním) do orgánů spolku a zabezpečuje jejich realizaci,
  11. schvaluje založení obchodních společností, nebo jiných společností či družstev, jejichž společníkem, akcionářem nebo členem je spolek, jakož i formy a podmínky jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy,
  12. schvaluje uzavírání smluv a dohod o různých formách spolupráce s jinými subjekty
  13. rozhoduje o poskytování prostředků spolku jednotlivým právnickým a fyzickým osobám
  14. řídí běžnou činnost spolku a schvaluje uzavírání pracovních smluv s pracovníky spolku
  15. staví výši odměn funkcionářům a pracovníkům spolku
 6. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
 7. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit sekretariát spolku.
 8. Výbor může zřizovat Komise jako své poradní orgány. Komise mohou být zřízeny k plnění dlouhodobých i krátkodobých úkolů. Zřízení i zrušení komise, jmenování a odvolání jejich členů je v kompetenci výboru.

C. Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku. Je volena shromážděním členů a za svou činnost odpovídá shromáždění členů.
 2. Revizní komise má tři členy a ze svého středu volí předsedu revizní komise, který řídí její činnost.
 3. Členy revizní komise volí shromáždění členů na tři (3) roky.
 4. Revizní komise kontroluje činnost orgánů spolku, především výboru spolku.
 5. Revizní komise upozorňuje orgány spolku na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Vykonává dohled nad hospodařením spolku.
 6. Revizní komise má právo:
  1. účastnit se jednání orgánů spolku,
  2. pozastavovat rozhodnutí výboru spolku, pokud je v rozporu se zákony, předpisy spolky a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné,
  3. revizní komise je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů spolku.
 7. Pro zasedání shromáždění členů vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti.

Čl. 6

Hospodaření spolku 

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Hospodaření se řídí platnými právními předpisy.
 2. Spolek hospodaří samostatně s movitým i nemovitým majetkem.
 3. K zajištění hospodaření spolku, k nakládání s financemi a majetkem spolku a k zajištění plnění daňových povinností je oprávněn výbor spolku.
 4. Pokladník vede účetnictví, ve kterém jsou zachyceny všechny příjmy a výdaje spolku.
 5. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary od dobrovolných dárců, příjmy z vedlejší činnosti, příspěvky z grantů, dotací a příspěvky od neziskových institucí, výnosy u úroků a z majetku spolku, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních aktivit spolku uskutečňovaných jako vedlejší činnost spolku v souladu s cíli spolku, které jsou realizovány s platnými právními předpisy.
 6. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a ke správě spolku.
 7. Běžné hospodaření řídí a odpovídá za něj výbor spolku, který předkládá shromáždění členů zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

Čl. 8

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí shromáždění členů,
  2. rozhodnutím soudu,
  3. jiným zákonným způsobem.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Tyto stanovy schválila valná hromada spolku dne 2.12.2015

                        

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133