Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pravidla - Cestovní grant SDDP

Zpracoval MUDr. Michal Goetz, PhD

Cena je dotována z prostředků Sekce DDP deponovaných v rámci PS a České psychiatrické společnosti.

Laureát obdrží cestovní grant v maximální výši 60.000 Kč, jehož účelem je podpora aktivních účastí (ústní sdělení, poster, vedení workshopu) na domácích nebo zahraničních odborných akcích schválených výborem Sekce DDP, či zahraničních stáží které se uskuteční v následujících dvou letech. Přihlašování do soutěže lze uskutečnit vždy do 31. ledna formou zaslání žádosti a příslušných materiálů mailem na adresu výboru Sekce DDP. Cena se uděluje jednou ročně, buď během výročního sjezdu PS, anebo jiné odborné akce pořádané PS.

Soutěž se nekoná, pokud se ve stanovené lhůtě přihlásí méně než dva kandidáti. Při větším počtu přihlášek si výbor Sekce DDP PS vyhrazuje právo provést předběžný výběr kandidátů pro ústní prezentaci na základě předložených anotací.

Kritéria pro přihlášení

 1. Člen PS alespoň jeden rok do data podání žádosti
 2. Je zapsán do oboru dětská psychiatrie nebo je po atestaci z pedopsychiatrie, ale ne déle než 4 roky
 3. V minulosti mu nebyla od Psychiatrické společnosti udělena podobná cena
 4. Anotace plánované přednášky/posteru, nebo rozpis obsahu plánované stáže

Náležitosti žádosti

 1. Zaslání žádosti o cestovní grant a motivačního dopisu ve kterém žadatel přehledně vysvětlí, jak chce cestovní grant využít a popíše jakým způsobem podpora jeho cesty zlepší jeho působení v oboru
 2. Preferovány jsou žádosti obsahující abstrakt obsahující originální data z vlastního výzkumu, nebo pozvání ze zahraničního pracoviště k absolvování stáže
 3. Doporučující dopis od vedoucího pracoviště, nebo garanta vzdělávání
 4. Strukturovaný životopis


O udělení rozhoduje výbor Sekce DDP hlasováním ve lhůtě do jednoho měsíce od uzávěrky přihlašování.
Výbor sekce předá informaci o rozhodnutí přidělit podporu předsedovi PS k formálnímu schválení.

Podmínky a povinnosti výherce

Cena bude vyplacena výhradně osobě, která ji získala, oproti účetním dokladům. Částka může být čerpána postupně v průběhu dvou let, počínaje rokem následujícím od roku, kdy cenu získal, na více akcí schválených výborem Sekce DDP. Maximální celková výše podpory je stanovena na 60.000 Kč a pokrývá vždy pouze nejnutnější náklady (kongresový nebo účastnický poplatek, ubytování pro jednu osobu po dobu trvání kongresu (nejvýše však na 5 dnů) nebo stáže (do vyčerpání výše podpory), stravné, ekonomické cestovné). K vyúčtování je nutno dodat originály dokladů a předložit doklad o přijetí abstrakta s uvedenou dedikací Psychiatrické společnosti ČLS JEP, nebo pozvánku zahraničního pracoviště. Dále je povinen napsat o své účasti na konferenci či stáži zprávu do časopisu České a slovenské psychiatrie. Pokud se laureát nezúčastní kongresu či neabsolvuje stáž v souladu se stanovenými podmínkami do dvou let od získání Ceny žádné akce, finanční prostředky mu nebudou dále poskytnuty.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133