Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena výboru PS ČLS JEP - pravidla

Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PS) navazuje na cenu Americké psychiatrické společnosti (APA) a Psychiatrické společnosti, která byla udělována od r. 1992 z fondu, který PS věnovala APA a od roku 2008 je dotována z prostředků PS a České psychiatrické společnosti.

Laureát obdrží cestovní grant v maximální výši 60.000 Kč, jehož účelem je podpora aktivních účastí (ústní sdělení, poster, vedení workshopu) na domácích nebo zahraničních odborných akcích schválených výborem PS, které se uskuteční v následujících dvou letech. Cena se uděluje jednou ročně, buď během výročního sjezdu PS, anebo jiné odborné akce pořádané PS.  

Soutěž se nekoná, pokud se ve stanovené lhůtě přihlásí méně než tři kandidáti. Při větším počtu přihlášek si Výbor PS vyhrazuje právo provést předběžný výběr kandidátů pro ústní prezentaci na základě předložených anotací.

Kritéria pro přihlášení:

1. Člen PS alespoň jeden rok do data zahájení konference

2. Při zahájení konference nedosáhl věku 40 let

3. V minulosti mu nebyla Cena udělena

4. Anotace plánované přednášky

Vlastní soutěž

Přednesení přednášky s originálními daty: doba trvání přednášky je obvykle 20 minut s následnou diskuzí. O případných změnách bude kandidát včas výborem PS informován. Sympóziu předsedá předseda PS nebo jím pověřená osoba. O udělení rozhoduje výbor PS tajným hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Podmínky a povinnosti výherce

Cena bude vyplacena výhradně osobě, která ji získala, oproti účetním dokladům. Částka může být čerpána postupně v průběhu dvou let, počínaje rokem následujícím od roku, kdy cenu získal, na více akcí schválených výborem PS. Maximální celková výše podpory je stanovena na 60.000 Kč a pokrývá vždy pouze nejnutnější náklady na akci (kongresový nebo účastnický poplatek, ubytování po dobu trvání akce, nejvýše však na 5 dnů a maximálně do výše průměrné ceny v místě, stravné, ekonomické cestovné). K vyúčtování je nutno dodat originály dokladů a předložit doklad o přijetí abstrakta s uvedenou dedikací Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Dále je povinen napsat o své účasti na konferenci zprávu do časopisu České a slovenské psychiatrie.

Pokud se laureát nezúčastní v souladu se stanovenými podmínkami do dvou let od získání Ceny žádné akce, finanční prostředky mu nebudou dále poskytnuty.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133