Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

7. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

„QUO VADIS, PSYCHIATRIA“

7. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008

Psychiatrická společnost pořádá ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou KU již tradičně své výroční konference v dvouleté periodě v hotelu Harmony a vojenské zotavovně Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Tentokrát se zúčastnilo takřka 700 odborníků, ale také konzumentů, novinářů a pracovníků farmaceutického průmyslu.

Úvodní večer se nesl ve znamení slavnostního uvítání. Přítomné přijela pozdravit ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny, naše profesní kolegyně, Džamila Stehlíková, dále místopředseda výboru pro zdravotnictví Parlamentu ČR MUDr. Boris Šťastný, který zároveň spolu s Světovou psychiatrickou společností přijali záštitu nad letošním sjezdem, a v neposlední řadě profesor Mario Maj z Neapole, budoucí prezident Světové psychiatrické společnosti (WPA). Ten druhý den sjezdu na plenární přednášce „Physical illness and access to medical services in people with schizophrenia“ upozornil na to, že u psychiatrických pacientů nesmí být upozaděna péče o jejich tělesné zdraví. Je totiž známo, že průměrný věk dožití těchto nemocných o mnoho let nižší než v nepsychiatrické populaci a to nejen díky sebevraždám, ale i častějším vážným tělesným chorobám, které z různých důvodů nebývají včas diagnostikovány a léčeny.

Dále byla v rámci úvodního ceremoniálu předána čestná členství Psychiatrické společnosti. Za nové čestné členy byli zvoleni primář MUDr. J. Rektor (Přerov) a ředitelka MUDr. Z. Drlíková (Jihlava)  za dlouhodobou úspěšnou činnost ve prospěch české psychiatrie. Již tradičně byla předána také Kuffnerova cena podporovaná firmou Zentiva za nejlepší psychiatrickou publikaci v roce 2007., která byla udělena profesorce Drtílkové se spolupracovníky za monografii Hyperkinetická porucha. Úvodní večer neměl profesionálního moderátora, této role se ale s noblesou ujal předseda organizačního výboru, profesor Raboch. Po ukončení slavnostního ceremoniálu čekal na přítomné účastníky bohatý raut a příjemný podvečer na terase hotelu Harmony. V tu dobu se již ale o patro výše připravoval na své vystoupení populární zpěvák Petr Muk se svojí kapelou. Koncert byl jakýmsi přehledem toho nejlepšího z jeho repertoáru, zazněly hity jako Zrcadlo, Stín Katedrál či Bon Soir Mademoiselle Paris. Se skleničkou vína, či jen tak ve víru tance si tuto společenskou událost nenechala ujít řada kolegů i pozvaných hostů. Písní Ráchel, kterou se zpěvákem zpívala celá hala, první večer sjezdu skončil.

Valná hromada členů Psychiatrické společnost se konala 13. června 2008 a zabývala se hlavně třemi body. S potěšením vyslechli přítomní zprávu předsedy organizačního výboru prof. J. Rabocha o přípravách Světové psychiatrické konference, která se bude konat za účasti asi 7 000 účastníků pod záštitou prezidenta ČR Václava Klause 20.-25.9.2008 v pražském Kongresovém centru. Pracovní skupina výboru Psychiatrické společnosti vedená dr. Z. Bašným přednesla zprávu o své činnosti a informovala o revidované koncepci psychiatrické péče v ČR, která již byla dříve na konferenci diskutována a valnou hromadou schválena. Živá diskuse proběhla na téma pozice Psychiatrické společnosti v rámci České lékařské společnosti. Výsledkem jednání bylo doporučení výboru, aby dále usiloval o získání právní subjektivity nejlépe v rámci ČLS JEP a zároveň udržel jednotu a kontinuitu Psychiatrické společnosti.

Oblíbená série workshopů „Sedmero hlavních hříchů“ tentokrát na téma Smilstvo byla již v pořadí třetím počinem autorů Doc. Praško, MUDr. Doubek a MUDr. Herman, a do tiskového salónku přilákala velké obecenstvo.    

Velmi očekávaná byla druhá plenární přednáška přednesená v sobotu MUDr. Pavlem Horákem, ředitelem VZP. Její název „Quo vadis česká psychiatrie“ kopíroval podtitul letošního sjezdu.  Dr. Horák podal fundovaný přehled psychiatrické péče v ČR včetně jejího financování, které přes mírné zlepšení v posledních dvou letech zůstává pod 4 %, tedy na jedné z nejnižších úrovní v rámci celé Evropy. V rámci diskuse pak přislíbil, že se zasadí o zlepšení financování tohoto významného sektoru zdravotnictví v rámci navrhovaných koncepčních změn struktury, zejména akutní nemocniční péče. Toto by mělo samozřejmě vést i k rozvoji ambulantních a komunitních služeb a zlepšení kvalita následné péče.

V prvním příspěvku v rámci programu sekce poruch příjmu potravy představila MUDr. Petra Uhlíková z Psychiatrické kliniky z Prahy psychiatrickou konziliární praxi v oblasti poruch příjmu potravy. V druhém příspěvku pak Doc. Malá shrnula zajímavé údaje z výzkumu, týkajícího se otázek jídelní patologie v rodině a reprodukce u pacientek s poruchami příjmu potravy. K nejzajímavějším údajům patří zjištění, že pokud se rodiče a sourozenci dospívajících děvčat nadměrně zabývají svým vzhledem, výkonem, hmotností a dietami, může to hrát významnou roli v etiologii poruchy. Posluchače velmi zaujaly informace o vlivu výživy matky na funkci genů jejích potomků, aniž by došlo k přímé změně samotných genů, tato změna se může přenášet z jedné generace na další. Změny, ke kterým dochází nejčastěji ve stádiu embryonálního nebo fetálního vývoje, zkoumají epigenetici  a přinášejí důkazy, že jsme ovlivněni nejen tím, co jíme nyní, ale i tím co jedli naši rodiče, nebo dokonce prarodiče. V posledním příspěvku posluchače seznámily MUDr. Žuchová a MUDr. Bednárová z výzkumného týmu prof. Papežové z Psychiatrické kliniky Praha s některými pilotními závěry jejich mezinárodního projektu Intact.

V přednáškovém bloku Sekce dětské a dorostové psychiatrie s názvem Psychiatrický pacient od dětství do dospělosti, vedeném Doc. Ivo Pacltem, posluchači nejprve vyslechli obsáhlý referát Doc. Paclta na téma ADHD od dětství do dospělosti, který komplexně shrnul všechny moderní poznatky o etiologii, genetice, biochemii, průběhu a léčbě poruchy, včetně poukazu na závažné psychosociální následky neléčené poruchy. V druhém referátu Doc. Malá shrnula údaje o etiologii a průběhu schizofrenie v jednotlivých věkových obdobích. V závěru zdůraznila obtížnosti léčby schizofrenie v dětském a dorostovém věku a poukázala na legislativní obtíže při použití moderních psychofarmak, z nichž žádné není schválené pro léčbu schizofrenie dětského věku. V dalším příspěvku MUDr. Uhlíková přinesla přehled poruch příjmu potravy v širším slova smyslu, zahrnující časné poruchy jídla v batolecím věku, které obvykle souvisí s klimatem rodiny a neurotizací dítěte, přes jídelní problémy typické pro dětský věk, ke kterým patří infantilní ruminační porucha, porucha příjmu jídla v útlém věku, pika, emoční porucha spojená s odmítáním jídla, syndrom vybíravosti v jídle, syndrom pervazivního odmítání, posttraumatická porucha krmení. V poslední přednášce se MUDr. Matýs podrobně zabýval vývojovými hledisky infantilního autismu, přiblížil posluchačům příznaky, průběh a možnosti léčby nemocí autistického spektra a shrnul pro praxi velmi přínosné údaje z legislativní oblasti, které mohou pomoci snazšímu zařazení dětí s autismem do vzdělávacího procesu.

Velmi zajímavé bylo sympozium mladých psychiatrů s názvem „Zůstat či odejít“. MUDr.Vevera přiblížil situaci v postgraduálním vědeckém vzdělávání a zdůraznil, že v ČR mladým vědcům nemůžeme nabídnout lepší finanční podmínky než v USA či Velké Británii, ale můžeme pro ně připravit přátelštější prostředí. Prezentoval taky výsledky průzkumu provedeného členy Sekce Mladých Psychiatrů PS ČLS JEP, ve kterém  se respondérů dotazovali  na současnou a ideální podobu doktorandského programu. Jako ideální organizaci doktorandského programu považují respondenti blokovou formu (81%), kde je určité časové období věnováno pouze doktorandskému studiu a další část pouze klinické práci. I přes různé formy organizace doktorandského studia na jednotlivých pracovištích je většina studentů  v České republice celkově spokojená s podmínkami PGS studia. Další řečník, MUDr.Fridrich se s námi podělil o své zkušenosti z Velké Británie. Na rozdíl od psychiatrie české, jejíž páteř stále tvoří síť velkých psychiatrických léčeben, je britská psychiatrie komunitně orientovaná a organizovaná. Na dotaz diskutantů zda on osobně by byl raději pacientem ve Velké Británii či v České Republice, sdělil, že v oboru psychiatrie by dal přednost Velké Británii, ale například s ortopedickým problémem by byl raději léčen v Česku. Další z přednášejících, MUDr. Kopeček z PCP, který v současnosti působí  na University of North Carolina at Chapel Hill, v USA  zaslal svůj elektronický příspěvek, ve kterém zdůraznil, že srovnání s českou psychiatrii není jednoduché, neboť americká psychiatrie je zasazena do odlišného historického, geografického, kulturního, etnického a ideového kontextu. Zdůraznil, že psychiatrie je v USA daleko více integrována do medicíny než je tomu v Čechách. Tato integrace je ještě více viditelná v psychiatrickém výzkumu, který je spjatý se soutěží, která přináší velkou konkurenci, a jenž nutí týmy spolupracovat nejen napříč obory (medicína, přírodní vědy, sociální vědy, technické vědy) v rámci univerzity, ale i v rámci celých států.

Poslední den se odehrála i třetí plenární přednáška profesora Höschla „Jsou antidepresiva skutečně neúčinná?“, která přinesla řadu fakt poukazujících na smysluplnost antidepresivní léčby. Toto je zvláště důležité v době, kdy např. dochází v mnoha zemích k nárůstu dokonaných sebevražd v nejnižších věkových kategoriích.

Na sjezdu byly oceněny 3 nejlepší postery, A.Urban a kolektiv Psychiatrické kliniky v Hradci Králové za práci Visual mismatch negativity in deficit and nondeficit schizophrenia, dále M. Anders a kolektiv z Psychiatrické kliniky 1. LF UK Praha s prací Serological markers of celiac disease and anti-calreticulin autoantibodies in psychiatric patients a nakonec Doc. J. Horáček a kolektiv z Psychiatrického centra Praha za poster na téma Ketamin-antagonista NMDA receptorů v modelu schizofrenie. Autoři těchto vítězných posterů získali peněžní odměnu v hodnotě 10 000 Kč. Cenu výboru Psychiatrické společnosti pro pracovníky do 40 let (cestovní grant do celkové výše 60 000 Kč na účast na zahraniční konferenci)  získala MUDr. Jana Dvořáková z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha za svojí přednášku Repetitivní transkraniální magnetická stimulace v léčbě chronického tinnitu.

Platinový partner sjezdu firma Lundbeck a zlatí partneři Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Zentiva a Janssen-Cilag přispěly svými odbornými symposii i společenskými akcemi k příjemné atmosféře konference.

Těm, kteří se společně s námi nemohli zúčastnit VII. Sjezdu České psychiatrické společnosti, doporučujeme knižní publikaci „Quo vadis, psychiatria?“, kterou spolu s pořadateli vydalo již tradičně nakladatelství Galén.

Ve Špindlerově Mlýně opět za dva roky, na již VIII. sjezdu PS ČLS JEP na shledanou!

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
MUDr. Irena Zrzavecká
MUDr. Pavel Doubek
MUDr. Alexander Nawka
MUDr. Petra Uhlíková

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133