Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Stanovisko výboru PS - pozice psychiatrických nemocnic a léčeben

Stanovisko výboru Psychiatrické společnosti ze dne 5.12.2018

Výbor Psychiatrické společnosti se na svém zasedání 5.12.2018 zabýval pozicí psychiatrických nemocnic a léčeben v současném systému psychiatrických služeb a jejich rolí v rámci reformy psychiatrické péče.

Výbor dospěl k těmto závěrům:

 1. psychiatrické nemocnice a léčebny jsou v současné době významnou součástí systému poskytování léčebné péče duševně nemocným
 • poskytují akutní i následnou péči pacientům všech věkových skupin a všech diagnostických kategorií
 • poskytují specializované léčebné programy zaměřené na konkrétní typy psychiatrických potíží
 • zajišťují provádění ochranných léčeb psychiatrických, sexuologických, protialkoholních a protitoxikomanických v ústavní formě
 • zajišťují vzdělávání lékařů, zdravotních sester a psychologů.
 1. V rámci reformy psychiatrické péče se počítá:
 • s postupnou redukcí lůžek následné psychiatrické péče v návaznosti na zvyšování kapacity nabídek zdravotní a sociální péče v přirozeném prostředí pacientů
 • se zapojením psychiatrických nemocnic a léčeben do extramurální a komunitní péče, především v rámci budování center duševního zdraví a multidisciplinárních terénních týmů
 • s částečnou reprofilizací následné péče do péče akutní
 • s vyšší mírou spolupráce nemocnic a léčeben s ostatními prvky systému poskytování léčebné a sociální péče duševně nemocným
 • s humanizací péče v psychiatrických nemocnicích, která spočívá jak ve zlepšení ubytovacího standardu pacientů, tak ve větším zaměření na individuální zdravotní a sociální potřeby nemocných.
 1. V návaznosti na některá nedávno publikovaná tvrzení výbor PS konstatuje:
 • že nesouhlasí s paušálním tvrzením, že omezovací prostředky jsou v psychiatrických nemocnicích a léčebnách nadužívány a že zde jsou porušována lidská práva pacientů
 • že léčba bez souhlasu pacienta je prováděna vždy v souladu s příslušným ustanovením zákona 372/2011
 • že případnou snahu o to, aby byla ze zákona zcela vyjmuta možnost hospitalizace a léčby duševně nemocných bez jejich souhlasu, považuje za škodlivou pro samotné pacienty. Některým pacientům může jejich duševní nemoc zabránit rozpoznat škodlivost svého jednání pro sebe či pro druhé a ovládat své jednání, kterým mohou ohrožovat sebe nebo ostatní a také jim může zamezit přístup k odpovídající léčbě
 • že považuje výše uvedená nepodložená obecná tvrzení za stigmatizující pro celý obor psychiatrie, vytvářející u veřejnosti falešně negativní obraz současné psychiatrické péče
 • že považuje za nemístné paušální znevažování práce pracovníků psychiatrických nemocnic.

DOKUMENT

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133