Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Stanovisko výboru PS k aktuálním změnám v posuzování bolestného a ztíženého společenského uplatnění

Stanovisko výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále Výbor PS) k aktuálním změnám v posuzování Bolestného a Ztíženého společenského uplatnění (Nemajetkové újmy na zdraví).

1. Bolestné
V příloze č.1 vyhlášky 440/2001 Sb. se nenacházela položka, která by postihovala psychické poruchy, vzniklé následkem traumatu. Důsledkem toho byla nutnost tyto poruchy posuzovat analogonem jiných položek (například otřes mozku či traumatický šok).
V souvislosti s nově vznikající metodikou pro odškodnění nemajetkové újmy na zdraví, vypracovávané Společností pro medicínské právo za účasti soudců Nejvyššího soudu výbor PS tvůrcům doporučil, aby byla do nově vzniklé tabulky pro odškodnění bolesti zařazena položka „Psychická porucha vzniklá následkem traumatu“, potvrzená psychiatrickým pracovištěm.
I přesto nebyla tato položka do nově vzniklé metodiky doplněna. To vede k tomu, že bude nutné nadále psychické poruchy, které vzniknou následkem traumatu a které odezní do 12 měsíců od doby úrazu, odškodňovat analogonem.
S touto situací Výbor PS rozhodně nesouhlasí, neboť psychické poruchy následkem traumatu rozhodně vznikají a je nutné je hodnotit a odškodňovat.

Navrhujeme tedy znovu, aby do metodiky odškodnění bolesti byla zařazena položka:
Vážná duševní porucha vzniklá následkem traumatu, potvrzená psychiatrickým pracovištěm, s bodovým ohodnocením dle závažnosti této poruchy v rozmezí 60-300 bodů.

Příznivější situace vzniká v metodice pro odškodnění bolesti u pracovních úrazů v navrhovaném nařízení vlády, kde je tato položka č. 22 nově zahrnuta pod termínem: Akutní depresivní a stresový syndrom potvrzený psychiatrickým pracovištěm.

2. Ztížení společenského uplatnění.
V důsledku nově vznikající metodiky Nejvyššího soudu dochází k situaci, že tzv. Nemajetkovou újmu budou moci v budoucnu hodnotit znalci bez rozlišení jednotlivých oborů, ve kterých primárně působí. V našem případě psychické poruchy, které přetrvávají 12 měsíců a které vznikly následkem úrazu, bude moci hodnotit z hlediska nemajetkové újmy odborník z jiného oboru (například pracovní lékařství, rehabilitace či jiný).

Stanovisko Výboru PS

Výbor PS rozhodně trvá na stanovisku, že komplexní posouzení psychického stavu dané osoby a zhodnocení funkčního postižení v oblasti psychických funkcí může kvalifikovaně provést pouze psychiatr. V okruhu znaleckého posuzování je ke zhodnocení duševního stavu způsobilý pouze znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie.
Odborník z jiného oboru ( i když bude mít k dispozici kompletní psychiatrickou dokumentaci a provede s posuzovanou osobou pohovor) není schopen bez plného psychiatrického vzdělání relevantní zhodnocení psychického stavu posuzovaného provést.

Dokladem toho budiž fakt, že například posuzování svéprávnosti osob s duševní poruchou činí pouze znalec z oboru psychiatrie a nikoli odborník z jiného oboru (byť školen v hodnocení obecného funkčního postižení).

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133