Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Návrh nových stanov a řádů PS

 


Vážení členové Psychiatrické společnosti, kolegyně a kolegové,
 
jménem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP bychom Vám chtěli poděkovat za účast v hlasování o Stanovách a řádech Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Vážíme  si každého hlasu, který se ke Stanovám a řádům vyjádřil. Bohužel nás nehlasoval dostatečný počet, proto nebyly nové Stanovy a řády PS schváleny, i když se výrazná většina z Vás vyjádřila pro jejich  schválení. O dalším postupu Vás budeme včas informovat.
 
Ještě jednou Vám děkuji za účast při hlasování.

MUDr. Simona Papežová
předsedkyně výboru PS ČLS JEP


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dosud platné Stanovy a další řády Psychiatrické společnost ČLS JEP byly schváleny v roce 2012.

Česká lékařská společnost přijala Shromážděním představitelů organizačních složek ČLS JEP dne 17.5.2022 a Sjezdem delegátů ČLS JEP dne 19.1.2023 nové Stanovy a řády. V § 25 těchto Stanov je organizačním složkám, tedy i Psychiatrické společnosti, uložena povinnost upravit do 12 měsíců dříve vydané předpisy, aby neodporovaly Stanovám ČLS JEP.

V rámci úprav předpisů naší Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále PS), jsme připravili úpravu Stanov a navazujících předpisů. Navržené změny byly předloženy výboru PS, který je schválil. Právník ČLS JEP nám byl nápomocen ve tvorbě odpovídajícího znění a provázání změn s platnými předpisy ČLS JEP.

Řada paragrafů doznala dílčích změn. Pokud by tyto změny byly všechny vyjmenovány, většina z nás by v nich ztratila přehled a uniklo by nám to podstatné. Proto jsou níže uvedené jen změny hlavní a podstatné, které se dotknou zásadním způsobem fungování PS.


Stanovy:

 • Evidence členů je vedena v Centrální evidenci členů ČLS JEP, PS ani sekce si vlastní evidenci nevedou.
 • PS má řádné, čestné a profesní členy.
 • Řádným členem PS se všemi právy a povinnostmi se může stát pouze lékař. Jen řádný člen může volit a být volen do všech orgánů a funkcí PS (kromě profesní sekce).
 • Čestným členem se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj psychiatrie či příbuzných věd, případně o rozvoj PS.
 • Čestným členem PS se může stát i významná zahraniční osoba působící v oblasti psychiatrie. Čestným členem může být jmenován i nečlen PS.
 • Pokud čestný člen není současně řádným členem PS, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním, nemůže volit ani být volen.
 • Profesním členem PS se může stát člen ČLS JEP, který není lékař, a který se angažuje v oblasti oboru psychiatrie, psychiatrické péče a výzkumu a který souhlasí s cíli PS a zaváže se přispívat k jejich plnění.
 • Profesní člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů a funkcí PS a odborných sekcí, může volit a být volen do orgánů a funkcí v profesních sekcích.
 • Profesní členové se mohou sdružovat v odborných a profesních sekcích podle svého zaměření a zájmu.
 • Změny v členství jsou v souladu se Stanovami ČLS JEP, které umožňují tyto formy členství. K rozdělení členství na řádné a profesní bylo vedeno záměrem zachovat organizační složky ČLS JEP a tedy i PS jako lékařské organizace (řádné členství) a zároveň ale umožnit i nelékařským profesím (profesní členství), které se angažují v léčbě duševně nemocných, být organizovány v odborné společnosti podle svého zájmu.
 • Současní členové PS, kteří nejsou lékaři, se dnem nabytí platnosti těchto Stanov se automaticky stanou profesními členy PS.
 • Výši členského příspěvku řádných i profesních členů PS stanovuje výbor PS.
 • Nové stanovy také sjednocují názvosloví orgánů PS a sekcí. Orgány PS jsou Shromáždění členů, výbor PS a revizní komise PS. Orgány sekce jsou členská schůze sekce a rada sekce (dříve výbor sekce).
 • Upraveny byly pravomoci Shromáždění členů, které v odůvodněných případech může odvolat výbor PS nebo zkrátit jeho funkční období. K tomu může dojít jen ze závažných důvodů jako je dlouhodobá nečinnost výboru nebo činnost v rozporu s cíli, stanovami a etickým kodexem PS. Návrh k odvolání výboru nebo zkrácení jeho funkčního období může být předložen v písemné formě Shromáždění členů, požádá-li o to alespoň 1/5 všech členů PS nebo požádá-li o to revizní komise PS. Odvolání výboru PS nebo zkrácení jeho funkčního období je přijato, hlasovala-li pro návrh alespoň ¼ všech členů příslušného orgánu.
 • Stejným způsobem může být odvolána i rada sekce na schůzi členů sekce.
 • Nebude se již volit předseda budoucí. Předseda PS bude volen na stejné období jako výbor společnosti. Jedna osoba může vykonávat funkci předsedy v jednom nebo nejvýše ve dvou na sebe navazujících funkčních období (pokud je i na druhé volební období zvolen). Pokud bude chtít ta samá osoba být znovu zvolena na funkci předsedy po ukončení druhého po sobě jdoucích volebního období, musí vyčkat jedno funkční období, než bude znovu kandidovat.

Jednací řád

 • Změnou v jednacím řádu je možnost hlasování per rollam.
 • Pokud Shromáždění členů bude hlasovat formou per rollam, je za quorum považována ¼ všech členů orgánu s právem hlasovat.

Volební řád

 • Podle nového volebního řádu mohou volby probíhat prezenčně nebo elektronicky. Možnost korespondenčních voleb byla vypuštěna.
 • Byla také upravena pravomoc volební komise vyhlásit výsledky voleb nejpozději do 14 dnů od ukončení voleb. Dává to možnost volební komisi čas se sejít a vyhodnotit průběh voleb.
 • Volební řád také umožňuje výboru PS strukturovat kandidátní listinu podle stanovených kritérií (dětský psychiatr, gerontopsychiatr apod.) a přijmout k tomu příslušná opatření.
 • Volební období výboru PS je tříleté, rady sekce čtyřleté.
 • Volby do rady sekce organizuje rada sekce, schvaluje je výbor PS.

Řád sekcí

 • Sekce mohou být odborné a profesní.
 • Členem odborné sekce mohou být řádní členové i profesní členové PS, profesní členové v odborné sekci nemohou volit ani být voleni do rady sekce.
 • Členem profesní sekce mohou být pouze profesní členové PS. V profesní sekci mají profesní členové právo volit a být voleni do rady sekce.
 • Členská schůze sekce může odvolávat radu sekce.

Děkujeme Vám za již zaslané připomínky a též za připomínky vznesené na Shromáždění členův Brně dne 3.11.2023. Níže naleznete dokumenty po zapracovaných připomínkách a posledních drobných úpravách právníka ČLS JEP.

Termín hlasování o schválení nových stanov a řádů Vám sdělíme e-mailem, informace též budou vyvěseny na webu PS.

Za výbor společnost MUDr. Jan Tuček, Ph.D., LL.M.


Zde návrhy nových stanov a řádů PS ve formátu pdf po zapracování připomínek vznesených do a během Shromáždění členů dne 3.11.2023 v Brně a korektuře právníka ČLS JEP - STANOVY A ŘÁDY SE BUDOU SCHVALOVAT V TOMTO ZNĚNÍ:

Dokumenty s vyznačenými změnami právníka ČLS JEP JUDr. Vacka: 

Stanovy PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Jednací řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Organizační řád sekcí PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Volební řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami

 

Dokumenty s vyznačenými změnami oproti platným stanovám: 

Stanovy PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Jednací řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Organizační řád sekcí PS ČLS JEP s vyznačenými změnami
Volební řád PS ČLS JEP s vyznačenými změnami

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133