Zemřela velká dáma česko-slovenské psychoterapie - Darja Kocábová

 

Kocabova CB

          Když jsem se s Tebou, Darjo, jako začínající psycholog setkal  poprvé, bylo to v roce 1976 v tehdejší již bolševiky odepisované Sadské, zakusil jsem několik ohromujících pocitů, které pak přicházely při každém dalším shledání, a nebylo tomu nikdy jinak.

Tehdy jsi mne vyvedla z míry neskrývanou bezelstností, se kterou jsi mi předkládala svoje představy pomoci duševně nemocným lidem. Celou svou bytostí jsi s  nimi cítila a dávala to bez ostychu najevo. Já byl tehdy zarputilý psychoanalytik, a tak mne Tvůj přístup i názory zarazily. Osobní pocity a vztahy byly více méně považovány za problematické, dokonce neprofesionální a měly být pod hlavičkou protipřenosu podrobeny důkladnému a kritickému zkoumání. Síla a přesvědčivost Tvého vyprávění však souzněly s mými pochybnostmi, které jsem vůči nelidskému, suchému a objektivistickému postoji mnohých psychiatrů, psychologů a mnohých psychoterapeutů měl.  Podle Tvé představy by lékař, psycholog či psychoterapeut měl pro lidi v péči udělat vše, co potřebovali a v situaci psychické nouze vyžadovali. Čím těžší byla diagnóza, tím většího bylo třeba nasazení. Čím více lidé propadali svým psychotickým stavům, tím rostla nutnost jim věnovat čas, zájem, pozornost. Nerozhodovala pracovní doba, ani osobní zájmy. Deprivované potřeby bylo třeba nahradit poskytovanou péčí. Neschopnost komunikovat slovy vybízela k hledání jiných způsobů rozhovoru, kresbou, dotekem, hudbou, jakkoli, ale nějak určitě. Pokud ti lidé neměli domov, bylo jej pro ně třeba vytvořit. 

Bez výmluv a bez podmínek, jsi, Darjo, na sebe brala tento nejvlastnější úkol pečujícího, totiž samaritánství. Nenechala ses zmást ani zastavit tzv. profesionály, kteří se na Tebe zlobili, protože jim bylo zatěžko na sebe tento těžký, ale Tobě samozřejmý úkol převzít. Kladla jsi tak zcela mimoděk otázku, zdali snad nezanedbali mravní příkazy lásky k bližnímu. Zatímco my jsme zdraví, druhý trpí. Zatímco my žijeme v hojnosti, druhým se nedostává. Zdali jsme skutečně sestoupili k pacientům ze svých pozic a postavení daných povoláním, předpisy, institucemi a zdravotnickými organizacemi, nikoliv však lidskou situací. Sahala jsi nám všem do svědomí. Nikdy jsem nezažil, že bys podlehla a zradila toto základní poslání, a to i tehdy, když Tvůj postoj byl „interpretován“ jako „překračování hranic, nezvládnutý protipřenos, projektivní identifikace“ a podobné manipulativní a špatným svědomím nebo Bůh ví čím vším motivované „dobře míněné“ soudy, rady a doporučení.  Dojímala jsi mne a vzbuzovala ve mně úctu tím, kolik času a poctivé snahy jsi věnovala zkoumání oprávněnosti veškerých kritik.

V takových chvílích byl Tvým pomocníkem a rádcem Tvůj manžel Alfred, řečený Freda. Jeho názory jsi vždy vyslechla, ale nikoli jako vzorně poslušná manželka, ale rovnocenná a nezávislá žena. Přitom jste jeden k druhému chovali skutečnou úctu a respekt. A to i když jste se sebou nesouhlasili. Byli jste na sebe navzájem pyšní, hrdí a pevně spojení. A přitom na sobě nezávislí. Ostatně, tak to bylo ve vaší rodině vždy. A nebylo to leckdy vůbec snadné, protože o vaše uznání a lásku, se přirozeně ucházeli všichni, z počátku hlavně Vaše děti, Michal a Magdaléna.  

Druhé ohromení plynulo z Tvé neobyčejné míry soucitu. O soucitu a jeho nahrazování empatií jsem slyšel a četl spoustu definicí. U Tebe se projevoval prostě a rovnou tak, že jsi se vždy obrátila k trpícímu tváří a vykročila ku pomoci. Byly Ti na hony vzdálené velké a masivní pracovní stoly, okázalé ordinace a velké pracovny., Nesedávala jsi hluboce ponořená v křesle vševědoucí doktríny a Tvůj soucit nebyl „regresivní identifikací“ s pacienty, ani jsi jim nechtěla „konkurenčně nahrazovat jejich neschopné matky“. Za svými pacienty jsi přicházela Ty sama a nikoli doktrína nebo hned celý obor. Vycházela jsi k nim vstříc, jejich příchod přijímala s otevřeným srdcem a leckdy i náručí. Ze svého profesního místa, ze své pozice jsi šla tak dlouho a vytrvale, až ses s nimi setkala. Své pacienty jsi povzbuzovala a podporovala v hledání cest i možností sblížení. Přistupovala jsi k nim bez předběžných podmínek a složitě definovaných nároků, neurčovala pravidla, nediktovala správné způsoby komunikace, ale hledala jsi možnosti domluvy a pak teprve, spolu s nimi, budovala smysluplný léčebný řád.  Tím, že jsi hledala lidi, a ne diagnózy či modely, nacházela jsi právě to, co jiným zůstává utajeno nebo co přehlížejí a s čím se míjejí. Nalézala jsi lidská srdce a poklady v nich. Mohlo by se to nazvat „pozitivním přístupem“, ale bylo to něco jiného, nešlo totiž o ideologické či programové nastavení. Byl jsem spolu s druhými mnohokrát účasten Tvého putování ke konkrétním lidem, Vcházela jsi k nim z  dobré vůle, z lásky, z neskrývané ochoty a úsilí být užitečná. Tohle byl Tvůj základní postoj a ostatní z něj ve Tvé práci přirozeně vyplývalo. 

To mělo svoje důsledky. Lidé Tě vyhledávali „nestandardním způsobem“ a Ty jsi je přijímala vždy osobně a vždy jmenovitě. Tvoje zápasy o druhé byly dramatické a odkrývaly tragickou složku lidského údělu, která bývá duševními nemocemi vynesena na světlo. Jako jedinec je člověk vždy takřka až nakonec nemilosrdně a nesnesitelně sám. Tuto samotu, zoufalství, bezvýchodnost, strach a úzkost z ní plynoucí, lze unést tak, že v ní člověk nezůstane opuštěn a zapomenut. S nadějí, že do jeho samoty vstoupí druhá lidská bytost s vědomím nemohoucnosti trpícího a s ochotou s ním hledat cestu ven nebo s ním v jeho situaci aspoň na chvíli, třeba jen návštěvou, setrvat. Patřila jsi k těm lidem, kteří nesměle a vytrvale klepají na dveře, za nimiž vládne chladná a vlhká samota a psychotický chaos. Dobrovolně a odhodlaně jsi vstupovala dovnitř a dělala to, co Ti velelo srdce, rozum, svědomí, zkušenost a vzdělání. Snažila ses lidi z jejich samoty a vězení nemoci vysvobodit a vyvést do světa lidí. Znám však i ty situace, kdys nebyla vpuštěna či nebylo kudy vejít. Přesto jsi vytrvale čekávala za zdmi nemoci v naději, že se z ní nakonec člověku podaří vyjít. Když selhaly snahy a nešlo to jinak, alespoň ses, vždy s těžkým srdcem, s člověkem rozloučila. Ne napořád. Vytrvale ses vracívala na místa posledního setkání pro případ: „kdyby snad náhodou“… Nemám žádné svědectví, že bys někoho z Tobě svěřených lidí opustila.

Ani po odchodu z léčebny ses nepřestala zajímat o obor. Pozornost jsi věnovala novinkám v obci i novým názorům. Strašně rádi jsme se s Tebou vídali na „kolokviích“, kterých bylo přes čtyřicet. Pokud jen to šlo, diskutovala jsi, padni komu padni. Inspirativní a milé byly Tvoje diskuse s Fredou. Ten byl vždy dvorný a ušlechtilý protihráč., Ty zase družka v duelu, která nedávala mnoho pardonů. Jsou to pouhé dva roky, kdy jsi na rozpravu zavítala naposled. Tvoje absence je již nyní trvale nenahraditelná.

Zcela samostatnou kapitolu tvoří vaše manželství s Fredou. Bylo plné vášně, která cudně, a přitom holá pulzovala až kamsi za horizonty vašeho sepjetí. Svoji náklonost jste neskrývali, ale nechávali ji jako jemnou, živou, sotva patrnou zář, auru, jež vás spojovala a oběma prostupovala. Freda byl chlapsky pevný, krásný a oduševnělý člověk. Nezapomenu, jak jsi mu tehdy nad ránem balila tašku, kartáček na zuby, čistý ručník a malou svačinu. Čekal ho výslech v Bartolomějské. Byla to prostá, až nepatřičně střídmá a jímavě neokázalá chvíle, Opravdu krátce jste postáli a rozloučili se letmým dotekem. Vaše manželská oddanost nás, svědky té prchavé chvíle “dostala“.

Měla jsi velké, převeliké srdce. Nebyly to jen dvě komory a dvě předsíně, ale veliký dům plný vstupů, hal, vznešených sálů, pracoven a tajemných ústraní, balkonů a arkýřů. A ta zahrada! Ani si dost dobře nedokážu představit, kolik jsi svému příbytku, vašemu domovu a rodinné oáze věnovala času a úsilí. Vím zcela jistě, že jsi všechny své rodinné členy milovala stejně silně, stejně plnokrevně a stejně spravedlivě. Podporovala jsi jejich záměry, životní touhy i úsilí. Když se jim nedařilo, když bloudili nebo se někam zatoulali, čekávala jsi do noci s lucernou, aby našli cestu domů. Pro matku je vždy těžké rozdávat spravedlivě, a přitom poskytovat potřebné. Nejde to vždy dohromady, vlastně to po delší dobu nejde nikdy. Podporovala jsi ze všech sil ambice svých dětí a s těžkým srdcem unášela jejich vlastní klopýtání i šťastné a úspěšné jízdy životem. Vyvažovat tělem „jízdu“ Michala a Magdalény bylo jako spolujízda na bitevním voze antického spřežení. I když si možná někdo myslí, že jsi jednomu či druhému dávala více, je s velkou pravděpodobností na omylu.  Moc dobře jsme vídali, jak těžké bylo dávat svoji podporu jednomu, a přitom myslet a cítit se svým druhým dítětem. Milovala jsi všechny své děti, vnuky i pravnoučata. Životní druhý, družky a kamarády rodiny. Na nikoho jsi opravdu nezanevřela, ani na Ty, kteří tobě i Tvé rodině ublížili.  Milovala jsi celým srdcem sestru Věru, o kterou ses mnohdy chvěla a ona zase o Tebe. Stála vždy při Tvé rodině, věrně, tiše a s láskou, která jediná mohla upokojit její oddanou osamocenost. S mojí ženou Evou, Tvojí přítelkyní, kolegyní, jste vytvořily nádherný vztah, který vám vydržel až do konce a stále trvá. Stál jsem ve vašem stínu a blaženě vstřebával jeho paprsky.

Navzdory plynoucím létům a po celou dobu co jsem Tě, Darjo, znal, jsi měla mladou duši. Je to možná proto, že duše, která poslouchá srdce, naslouchá  druhým lidem a je věrná svému údělu, je vždycky mladá. Ostatně, duše nestárne, jen se někam vytrácí a někdy nás také opouští.

Děkuji Ti, Darjo, že jsi tady s námi po všechny ty dny a roky pobývala. Byla jsi žena velké životní síly, odhodlání a lásky. Děkuji Ti za sebe a nás všechny, kteří jsme Tě  měli rádi a milovali, chovali v úctě, a kterým jsi byla vzorem, nadějí i oporou. Není možné se s Tebou znovu opět nesetkat. Tak, Darjo, ahoj, a  na shledanou!

Jirka Růžička

Vykazování akutní lůžkové péče v roce 2023

 

Vykazování akutní lůžkové péče v roce 2023

Vykazuje se hospitalizační případ, který obsahuje:

 • Hlavní diagnóza – položka MKN-10
 • Vedlejší diagnózy (maximum 14) – položky MKN-10 (přiřadí skóre závažnosti CC)
 • Kritické výkony
  • Výkony –kódy výkonů definovaných v tzv. Číselníku kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG
  • Signální kódy zdravotních pojišťoven
  • DRG markery – kódy DRG markerů definovaných v tzv. Číselníku kritických výkonů a DRG markerů systému CZ-DRG
  • Kritické zvlášť účtované položky - ZUM

U jednotlivých pacientů se vykazuje

 • Ošetřovací den 00006 nebo Ošetřovací den zvýšení psychiatrické péče 00085 + marker zvýšená psychiatrická péče 91920
 • Kategorie pacienta K1-K5
 • Kritické výkony podle seznamu Kritických výkonů
 • Markery dohledu 91921, 91922,91923
 • Marker 91924 intervence psychiatrem v akutní lůžkové péči

Podle výše vykázaných údajů je hrazena péče za jednotlivého pacienta.

Úhradová vyhláška

Podle úhradové vyhlášky platné pro rok 2023:

Pacienti s hlavní diagnózou F00-F04 jsou zařazeni do MDC 01 a hrazeni paušální úhradou.

Pacienti s hlavní dg F 1 jsou zařazeni do MDC 20 a hrazeni paušální úhradou.

Pacienti s ostatními hlavními dg. ze skupiny F jsou zařazeni do MDC 19 a hrazeni formou případového paušálu (DRG).

Paušální úhrada:

 • je potřeba splnit 98% referenčních CM (referenční rok je 2019),
 • pokud za nemocnici jako celek je splněno méně než 98% CM, tak dochází ke krácení úhrady o % nesplnění,
 • pokud produkce je v pásmu 98%-100% oproti roku 2019, tak žádné navýšení úhrady,
 • pokud je produkce v pásmu více než 100% oproti roku 2019, pak úhrada se navyšuje, ale degresivně (tj. např. nárůst 8% v CM, ale jen nárůst 5% ve financích).
 • Základní sazba pro okresní nemocnice je 39 790 Kč (plus index růstu cca 38 %)

Případový paušál

Úhrada = základní sazba 68 460 Kč  *  redukovaný CM2023  *  KPtrans  *  KPkrit

 • KPtrans - koeficient plnění transformačního plánu -hodnoty 1,1 nebo 1
 • KPkrit - koeficient plnění kritérií poskytování akutní psychiatrické péče - hodnota 1 nebo 0,9
  • přeložení pacienta k poskytovateli následné psychiatrické péče nepřekročí 60 %
  • přeložení pacienta k jinému poskytovateli akutní psychiatrické péče nepřekročí 10 %
  • poskytovatel zajišťuje nepřetržitou péči v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • redukovaný CM
  • Pokud v referenčním roce 2019 byl medián doby hospitalizace nižší než 14 dnů, tak do výpočtu vstupuje hodnota 14 dnů.
  • Redukce nastává v případě, že medián doby hospitalizace v roce 2023 je o 15,5% vyšší než v roce 2019 (to platí u statistické významné ZP).
  • X – index „tržního podílu zdravotní pojišťovny“. U statisticky významných ZP = 1,10. U statisticky méně významných ZP = 1,15.
  • Pokud ZZ neexistovalo v referenčním roce 2019 (nevykazovalo akutní psychiatrickou péči), pak medián 2019 = 16 dnů.

KOMUNIKAČNÍ KARTY pro ukrajinsky/rusky mluvící pacienty

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України 

» Informace pro poskytovatele zdravotních služeb 

» Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ruském jazyce

 

Komunikační karta ANAMNÉZA v českém a ukrajinském jazyce

Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ukrajinském jazyce

 

Komunikační karta ANAMNÉZA v českém a ruském jazyce

Komunikační karty v oblasti poskytování zdravotní péče v českém a ruském jazyce

 

Pro lékaře, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinským pacientem, je k dispozici informační linka 1221 – volba 2. Linka je v provozu denně od 8 do 19 hodin, kde jsou k dispozici tlumočníci do ruštiny a ukrajinštiny.

 

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221 – volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.


Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pomoc pro Ukrajinu / Допомога для України – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Linka není nyní tolik využívaná (přetlak se snížil díky dalším linkám jiných resortů). Je možné domluvit tlumočení dopředu (při plánované schůzce) nebo zavolat v případě potřeby při příchodu pacienta do ordinace. Volat na ni může jak pacient, tak zdravotník.

 

zveřejněno 11.11.2022

 

Vyjádření k článku v časopise Reflex č. 41/2022

Od: Mohr Pavel 
Date: so 15. 10. 2022
Subject: Vyjádření k článku v časopise Reflex č. 41/2022
To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážená redakce časopis Reflex,

dovolte mi, abych reagoval na článek Kateřiny Kadlecové „Jan Cimický. Sám sobě psychiatrem“ publikovaný v časopise Reflex č. 41/2022 a uvedl na pravou míru některá nepravdivá tvrzení v něm uvedená. Konkrétně se jedná o výrok „…(Cimický) ordinuje dodnes, poněvadž mu Česká psychiatrická společnost ani po rok trvajícím policejním vyšetřování nezastavila členství“. Autorka má zřejmě na mysli Psychiatrickou společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále PS ČLS JEP), jejímž členem byl MUDr. Cimický. PS ČLS JEP se ke kauze MUDr. Cimického veřejně vyjádřila opakovaně, mj. bezprostředně po její medializaci v prosinci 2021, jak je možné dohledat například na webu společnosti (https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3533-prohlaseni-vyboru-ps-cls-jep-ke-kauze-mudr-jana-cimickeho). Jako tehdejší předseda výboru PS ČL JEP jsem rovněž požádal dopisem MUDr. Cimického o jeho vyjádření k vzneseným obviněním a současně jej požádal, aby zvážil svoje další členství ve společnosti, jejíž dobré jméno poškozuje. MUDr. Cimický všechna obvinění odmítl a následně v březnu 2022 byl vyloučen z České lékařské společnosti a tím i ze všech jejích organizačních složek, tedy i z Psychiatrické společnosti. Česká lékařská společnost i PS ČLS JEP jsou odbornými sdruženími lékařů a jako odborné společnosti neudílí souhlas s výkonem lékařského povolání, jak je v textu implicitně naznačeno. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice je upravena zákonem č. 95/2004 Sb., splnění podmínek stvrzuje Česká lékařská komora.

S pozdravem,

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Partner

Copyright © 2023 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.