Informace o časopisu

Obsahem časopisu jsou původní práce s tematikou z oblastí teoretické a speciální psychiatrie.

Jsou publikovány práce z oboru psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie aplikované i teoretické, psychofarmakologie klinické i experimentální včetně funkcí receptorových a neurotransmitérových systémů, z historie psychiatrie, zajímavé kazuistiky.

Dále jsou uveřejňovány informace z kongresů, sympozií a konferencí s psychiatrickou tematikou, recenze publikací a článků z oboru.

V časopise jsou publikována oznámení o konání významných mezinárodních i národních kongresů a dalších akcí a oznámení významných životních jubileí.

Do roku 2009 časopis vycházel u ČLS JEP, od roku 2010 časopis vydává nakladatelství Galén.

Úvodní slovo předsedy Psychiatrické společnosti

Vážené kolegyně, kolegové,

Nejtradičnější český neuropsychiatrický časopis vstupuje do své další vývojové etapy, kterých již v jeho historii bylo více. Byl založen a vydáván prof. MUDr. Ladislavem Haškovcem od 15.2.1904 jako Revue v neurologii, psychiatrii, fyzikální a dietetické terapii. Časopis pod vedením svého zakladatele a zároveň vydavatele měnil postupně své názvy. Vycházel nákladem prof. Haškovce až do roku 1934. Po krátkém intermezzu v souvislosti Tožičkovým nakladatelstvím časopis převzalo v roce 1938 vydavatelství Mladá generace lékařů pod názvem Neurologie a psychiatrie Česko-Slovenská. Po roce 1947 se vydavatelem periodika stala Česká lékařská společnost JEP a časopis se byl orgánem Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva. Od roku 1956 se oddělily psychiatrická a neurologická část a název našeho časopisu byl Československá psychiatrie. Po rozdělení federace se konečně v roce 1995 ustálil název Česká a slovenská psychiatrie a časopis se stal oficiálním tiskovým orgánem České i Slovenské psychiatrické společnosti.

pokračování

Úvodní slovo šéfredaktora časopisu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

je pro mne velkou ctí a potěšením mít možnost napsat několik prvních řádků při příležitosti  prvního vydání České a slovenské psychiatrie za faktického osamostatnění nakladatelské činnosti časopisu. Jak jsem již uvedl v předchozím úvodníku, vydavatelem našeho periodika i nadále zůstává Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a jsem tomu velmi rád. Se vší upřímností je třeba uvést, že možná právě tento moment se stal nejkomplikovanějším místem vzájemné dohody mezi oběma společnostmi. Při této příležitosti mi dovolte ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, jak ze strany Psychiatrické společnosti a nakladatelství Galén, tak ze strany vedení České lékařské společnosti JEP, že jsme, snad díky dobré vůli a vzájemné trpělivosti, od protrahovaných jednání neustoupili a kontinuita našeho periodika tak zůstala zachována.

pokračování

Aktuální zprávy

Vědecký tajemník výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP MUDr. Petr Možný byl 30. 6. 2016 osloven redaktorkou Lidových novin Šárkovu Kabátovou s dotazem, zda by se mohl vyjádřit ke skutečnosti, že právníci z Ligy lidských práv navrhují zřízení monitorovacího orgánu na kontrolu psychiatrických léčeben v Česku.


Tento kontrolní orgán by měl mít tyto pravomoce:


- Pravidelné návštěvy zařízení
- Nahlížení do zdravotnické dokumentace
- Možnost mluvit s pacienty
- Kontrolování dodržování závazných metodik a praktik
- Příjímání stížností od pacientů.
Činnost tohoto orgánu by měla být financována na národní úrovni a ve všech regionech.

MUDr. Možný zaslal redaktorce Kabátové tuto odpověď:

Vážená paní redaktorko,


případný vznik takového orgánu bych vnímal jako závažný projev stigmatizace oboru psychiatrie, který by tím byl opět vydělen z ostatních medicínských oborů s předpokladem (který považuji za zcela nepodložený), že v tomto oboru dochází k porušování lidských práv pacientů častěji než v jiných medicínských oborech a proto je třeba pro dohled nad ním vytvořit speciální orgán.
Zkrátka, tento návrh vychází z předpokladu, že psychiatři poškozují své pacienty častěji než jiní lékaři a ti proto před nimi musí být zvláště důkladně chráněni dozorem ze strany speciálních orgánů, samozřejmě placených ze státních prostředků. Mě samotného tento předpoklad lidsky uráží.
Pokud chce někdo chránit práva pacientů, ať se to týká pacientů všech medicínských oborů a všech zdravotnických zařízení, nikoli jen pacientů léčených na psychiatrii.
Příběhy pacientů, kteří se setkali s nedůstojným zacházením či měli dojem (ať již oprávněný nebo neoprávněný), že byla porušena jejich lidská práva, lze jistě najít ve všech medicínských oborech.


Pacienti, kteří se léčí na psychiatrii, i jejich příbuzní, mají stejné možnosti podávat si stížnost stávajícím orgánů dohledu nad dodržováním lidských práv obecně a práv pacientů speciálně (Ochránce lidských práv, Česká lékařská komora, Policie ČR) jako pacienti, kteří se léčí u kolegů lékařů jiných oborů.
Nevidím důvod, proč by měli být psychiatričtí pacienti a zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v oboru poskytování péče duševně nemocným, podrobeni speciálnímu dohledu nově zřízeného orgánu. Připadám si pak, abych citoval klasika Járu Cimrmana, jako „sprostý podezřelý“.
Také se obávám, že aktivní vstup právníků (tedy nikoli až poté, co je o to někdo konkrétní požádá v nějakém konkrétním případě) do zdravotnického zařízení povede k tomu, že zdravotníci budou ve větším stresu, budou k léčení přistupovat alibisticky a budou ještě více času věnovat administrativě, samozřejmě na úkor vlastní péče o pacienty. Je totiž zcela nesporné, že žádný člověk nemůže zároveň vykonávat určitou činnost (v tomto případě se věnovat pacientům), a zároveň zapisovat, jak tuto činnost vykonává. A právníci vždycky studují primárně papíry a hledají v nich chyby.


Mám i obavy o zhoršení vztahu mezi zdravotníky a jejich pacienty, který je zvláště v oblasti psychických poruch zcela zásadní, pokud do tohoto vztahu bude zasahovat právník.
S návrhem Ligy lidských práv z výše uvedených důvodů nesouhlasím.

S pozdravem

MUDr. Petr Možný, ředitel, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Výbor Psychiatrické společnosti vyjádřil se stanoviskem MUDr. Možného souhlas.

 

MUDr. Možný požádal jménem výboru Psychiatrické společnosti ČLK JEP o stanovisko prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka.

Dne 1.9.2016 dostal výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP toto vyjádření MUDr. Kubka:

Vážený pane řediteli,
odpovídám na Váš přípis ze dne 1. července 2016, týkající se iniciativy spolku Liga lidských práv, usilujícího o zřízení kontrolního orgánu, který by měl pravomoc dozoru v lůžkových psychiatrických zařízeních.
Česká lékařská komora je tzv. vnějším připomínkovým místem k přijímání zákonů týkajících se problematiky zdravotnictví. Žádný konkrétní návrh ani věcný záměr zákona, který by akceptoval uvedenou iniciativu spolku Liga lidských práv, zatím předložen nebyl.
Na představitele uvedeného spolku máme shodný názor jako Vy. Pokud by skutečně byl kýmkoli předložen relevantní věcný záměr zákona, který by měl zavádět zřízení kontrolního orgánu v psychiatrických nemocnicích, bude Česká lékařská komora rozhodně proti takovému postupu a to především z odborných důvodů, kdy úředníci nemohou zkoumat záležitosti týkající se odborné lékařské problematiky.
Konečně k řešení otázky, zda je postupováno s náležitou odborností a etikou, je určena ze zákona právě Česká lékařská komora.
Děkuji za Vaše upozornění a Váš dopis a prosím o předání našeho stanoviska též výboru České psychiatrické společnosti.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

V této souvislosti však společnost ROCHE uvádí, že skutečnost, že distributoři obchodující s léčivými přípravky nepodléhají žádnému vlivu společnosti ROCHE, která tak nemůže nijak ovlivnit, kdo se stane konečným odběratelem dodávaných produktů. 

 

doc. Martin Anders

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:30-13:30 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Číst dál...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k malému počtu navržených kandidátů do výboru sekce pro psychiatrickou sexuologii PS ČLS JEP, stávající výbor posunuje termíny voleb do výboru sekce.

Výbor vyzývá členy své sekce, aby se hlásili nebo navrhovali kandidáty do výboru sekce a to elektronickou cestou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu PS ČLS JEP, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 a to od zveřejnění tohoto oznámení až do 15.11.2016. Pokud jste tak již učinili, svou volbu neopakujte.

Prosíme Vás zároveň, abyste Vámi navrženého kandidáta požádali o zaslání jeho souhlasu s kandidaturou předsedovi volební komise doc. Zvěřinovi na e-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


V tuto chvíli je v sekci registrovaných těchto 17 členů:

Příjmení, jméno  Obec 
prim. MUDr. Brichcín Slavoj Praha 81
MUDr. Černá Lubica Poděbrady
MUDr. Hajnová Růžena Praha 6
MUDr. Hollý Martin, MBA Kralupy nad Vltavou 1
MUDr. Chvála Vladislav Liberec 1
PhDr. Mgr. Karlický Michal Český Těšín 1
MUDr. Mindžák Radoslav Hradec Králové 7
MUDr. Páv Marek Praha 9
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc. Ph.D. Praha 3
MUDr. Reguli Helena Brno 15
MUDr. Sejbalová Petra Brno 28
MUDr. Šindlář Milan Horní Beřkovice
MUDr. Šrámková Taťána, CSc. Bílovice nad Svitavou
MUDr. Tauš Lumír, CSc. Liberec 14
MUDr. Theiner Pavel, Ph.D. Brno 28
doc. MUDr. Zvěřina Jaroslav, CSc. Praha 412
prof. MUDr. Žourková Alexandra, CSc. Brno 2

Pokud se chcete stát kandidátem ve volbách sekce a zároveň již jste členem PS ČLS JEP, můžete se hlásit do sekce nejpozději do 13.11.2016 včetně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Pokud se chcete stát členem sekce a ovlivnit volby hlasováním a jste členem PS ČLS JEP, můžete se hlásit do sekce nejpozději do 22.11.2016 včetně na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Členové volební komise jsou doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc. (předseda), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. a MUDr. Martin Hollý, MBA.

Pro kandidáty do funkcí platí tato pravidla:
a. kandidovat ve volbách do orgánů a funkcí sekce pro psychiatrickou sexuologii ​mohou jen řádní členové sekce pro psychiatrickou sexuologii PS ČLS JEP
b. kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem sekce pro psychiatrickou sexuologii PS ČLS JEP

c. kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit

Harmonogram voleb

  • termín registrace návrhů kandidátů na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu PS ČLS JEP, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2. - do 15.11.2016
  • termín dodání písemného souhlasu kandidátů - do 24.11.2016
  • termín rozeslání volebních lístků členům sekce PS – 25.11.2016
  • nejzazší termín doručení volebních lístků sekretariátu ČLS JEP, Sokolská 490/31, Praha 2 - do 20.12.2016
  • termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb – do 2.1.2017
  • výsledky budou zveřejněny na webových stránkách PS, ve zpravodaji a v časopise Česká a slovenská psychiatrie   

Volby proběhnou od 25.11. do 20.12.2016, členové sekce Psychiatrické sexuologie budou volit členy výboru sekce pro psychiatrickou sexuologii pro období 1/2017-12/2020.

Volby se budou konat korespondenční formou. Volební lístky dostanou voliči na adresu, kterou uvedli v přihlášce jako korespondenční adresu.  

Děkujeme Vám

S pozdravem

Volební komise sekce pro psychiatrickou sexuologii PS ČLS JEP 

Zlatý partner

Partner

Partner Kuffnerovy ceny

Copyright © 2017 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.