Informace o časopisu

Obsahem časopisu jsou původní práce s tematikou z oblastí teoretické a speciální psychiatrie.

Jsou publikovány práce z oboru psychologie, psychiatrické sexuologie, psychosomatiky a hraničních oborů, psychoterapie aplikované i teoretické, psychofarmakologie klinické i experimentální včetně funkcí receptorových a neurotransmitérových systémů, z historie psychiatrie, zajímavé kazuistiky.

Dále jsou uveřejňovány informace z kongresů, sympozií a konferencí s psychiatrickou tematikou, recenze publikací a článků z oboru.

V časopise jsou publikována oznámení o konání významných mezinárodních i národních kongresů a dalších akcí a oznámení významných životních jubileí.

Do roku 2009 časopis vycházel u ČLS JEP, od roku 2010 časopis vydává nakladatelství Galén.

Úvodní slovo předsedy Psychiatrické společnosti

Vážené kolegyně, kolegové,

Nejtradičnější český neuropsychiatrický časopis vstupuje do své další vývojové etapy, kterých již v jeho historii bylo více. Byl založen a vydáván prof. MUDr. Ladislavem Haškovcem od 15.2.1904 jako Revue v neurologii, psychiatrii, fyzikální a dietetické terapii. Časopis pod vedením svého zakladatele a zároveň vydavatele měnil postupně své názvy. Vycházel nákladem prof. Haškovce až do roku 1934. Po krátkém intermezzu v souvislosti Tožičkovým nakladatelstvím časopis převzalo v roce 1938 vydavatelství Mladá generace lékařů pod názvem Neurologie a psychiatrie Česko-Slovenská. Po roce 1947 se vydavatelem periodika stala Česká lékařská společnost JEP a časopis se byl orgánem Purkyňovy společnosti pro studium duše a nervstva. Od roku 1956 se oddělily psychiatrická a neurologická část a název našeho časopisu byl Československá psychiatrie. Po rozdělení federace se konečně v roce 1995 ustálil název Česká a slovenská psychiatrie a časopis se stal oficiálním tiskovým orgánem České i Slovenské psychiatrické společnosti.

pokračování

Úvodní slovo šéfredaktora časopisu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři,

je pro mne velkou ctí a potěšením mít možnost napsat několik prvních řádků při příležitosti  prvního vydání České a slovenské psychiatrie za faktického osamostatnění nakladatelské činnosti časopisu. Jak jsem již uvedl v předchozím úvodníku, vydavatelem našeho periodika i nadále zůstává Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a jsem tomu velmi rád. Se vší upřímností je třeba uvést, že možná právě tento moment se stal nejkomplikovanějším místem vzájemné dohody mezi oběma společnostmi. Při této příležitosti mi dovolte ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, jak ze strany Psychiatrické společnosti a nakladatelství Galén, tak ze strany vedení České lékařské společnosti JEP, že jsme, snad díky dobré vůli a vzájemné trpělivosti, od protrahovaných jednání neustoupili a kontinuita našeho periodika tak zůstala zachována.

pokračování

Aktuální zprávy

Vědecký tajemník výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP MUDr. Petr Možný byl 30. 6. 2016 osloven redaktorkou Lidových novin Šárkovu Kabátovou s dotazem, zda by se mohl vyjádřit ke skutečnosti, že právníci z Ligy lidských práv navrhují zřízení monitorovacího orgánu na kontrolu psychiatrických léčeben v Česku.


Tento kontrolní orgán by měl mít tyto pravomoce:


- Pravidelné návštěvy zařízení
- Nahlížení do zdravotnické dokumentace
- Možnost mluvit s pacienty
- Kontrolování dodržování závazných metodik a praktik
- Příjímání stížností od pacientů.
Činnost tohoto orgánu by měla být financována na národní úrovni a ve všech regionech.

MUDr. Možný zaslal redaktorce Kabátové tuto odpověď:

Vážená paní redaktorko,


případný vznik takového orgánu bych vnímal jako závažný projev stigmatizace oboru psychiatrie, který by tím byl opět vydělen z ostatních medicínských oborů s předpokladem (který považuji za zcela nepodložený), že v tomto oboru dochází k porušování lidských práv pacientů častěji než v jiných medicínských oborech a proto je třeba pro dohled nad ním vytvořit speciální orgán.
Zkrátka, tento návrh vychází z předpokladu, že psychiatři poškozují své pacienty častěji než jiní lékaři a ti proto před nimi musí být zvláště důkladně chráněni dozorem ze strany speciálních orgánů, samozřejmě placených ze státních prostředků. Mě samotného tento předpoklad lidsky uráží.
Pokud chce někdo chránit práva pacientů, ať se to týká pacientů všech medicínských oborů a všech zdravotnických zařízení, nikoli jen pacientů léčených na psychiatrii.
Příběhy pacientů, kteří se setkali s nedůstojným zacházením či měli dojem (ať již oprávněný nebo neoprávněný), že byla porušena jejich lidská práva, lze jistě najít ve všech medicínských oborech.


Pacienti, kteří se léčí na psychiatrii, i jejich příbuzní, mají stejné možnosti podávat si stížnost stávajícím orgánů dohledu nad dodržováním lidských práv obecně a práv pacientů speciálně (Ochránce lidských práv, Česká lékařská komora, Policie ČR) jako pacienti, kteří se léčí u kolegů lékařů jiných oborů.
Nevidím důvod, proč by měli být psychiatričtí pacienti a zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v oboru poskytování péče duševně nemocným, podrobeni speciálnímu dohledu nově zřízeného orgánu. Připadám si pak, abych citoval klasika Járu Cimrmana, jako „sprostý podezřelý“.
Také se obávám, že aktivní vstup právníků (tedy nikoli až poté, co je o to někdo konkrétní požádá v nějakém konkrétním případě) do zdravotnického zařízení povede k tomu, že zdravotníci budou ve větším stresu, budou k léčení přistupovat alibisticky a budou ještě více času věnovat administrativě, samozřejmě na úkor vlastní péče o pacienty. Je totiž zcela nesporné, že žádný člověk nemůže zároveň vykonávat určitou činnost (v tomto případě se věnovat pacientům), a zároveň zapisovat, jak tuto činnost vykonává. A právníci vždycky studují primárně papíry a hledají v nich chyby.


Mám i obavy o zhoršení vztahu mezi zdravotníky a jejich pacienty, který je zvláště v oblasti psychických poruch zcela zásadní, pokud do tohoto vztahu bude zasahovat právník.
S návrhem Ligy lidských práv z výše uvedených důvodů nesouhlasím.

S pozdravem

MUDr. Petr Možný, ředitel, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Výbor Psychiatrické společnosti vyjádřil se stanoviskem MUDr. Možného souhlas.

 

MUDr. Možný požádal jménem výboru Psychiatrické společnosti ČLK JEP o stanovisko prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka.

Dne 1.9.2016 dostal výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP toto vyjádření MUDr. Kubka:

Vážený pane řediteli,
odpovídám na Váš přípis ze dne 1. července 2016, týkající se iniciativy spolku Liga lidských práv, usilujícího o zřízení kontrolního orgánu, který by měl pravomoc dozoru v lůžkových psychiatrických zařízeních.
Česká lékařská komora je tzv. vnějším připomínkovým místem k přijímání zákonů týkajících se problematiky zdravotnictví. Žádný konkrétní návrh ani věcný záměr zákona, který by akceptoval uvedenou iniciativu spolku Liga lidských práv, zatím předložen nebyl.
Na představitele uvedeného spolku máme shodný názor jako Vy. Pokud by skutečně byl kýmkoli předložen relevantní věcný záměr zákona, který by měl zavádět zřízení kontrolního orgánu v psychiatrických nemocnicích, bude Česká lékařská komora rozhodně proti takovému postupu a to především z odborných důvodů, kdy úředníci nemohou zkoumat záležitosti týkající se odborné lékařské problematiky.
Konečně k řešení otázky, zda je postupováno s náležitou odborností a etikou, je určena ze zákona právě Česká lékařská komora.
Děkuji za Vaše upozornění a Váš dopis a prosím o předání našeho stanoviska též výboru České psychiatrické společnosti.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

V této souvislosti však společnost ROCHE uvádí, že skutečnost, že distributoři obchodující s léčivými přípravky nepodléhají žádnému vlivu společnosti ROCHE, která tak nemůže nijak ovlivnit, kdo se stane konečným odběratelem dodávaných produktů. 

 

doc. Martin Anders

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor sekce Dětské a dorostové psychiatrie a Volební komise vyzývají členy své sekce, aby se hlásili nebo navrhovali kandidáty do výboru sekce DDP a to elektronickou cestou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Výbor sekce Dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje volby do orgánů a funkcí této sekce.

V tuto chvíli je v sekci registrovaných 49 členů.

Členové volební komise jsou MUDr. Michal Považan (předseda), MUDr. Martin Pozdílek, MUDr. Štěpánka Beranová

Ve volbách, které proběhnou od 26. 9. do 31. 10. 2016 budou členové sekce DDP volit:

Předsedu, členy výboru a členy revizní komise sekce Dětské a dorostové psychiatrie pro období 11/2016-10/2020

Volby se budou konat korespondenční formou. Volební lístky dostanou voliči na adresu, kterou uvedli v přihlášce jako korespondenční adresu.

Od zveřejnění tohoto oznámení až do 30.09.2016 bude volební komise přijímat návrhy na kandidaturu do výše jmenovaných funkcí.

Pro kandidáty do funkcí platí tato pravidla:

a. kandidovat ve volbách do orgánů a funkcí sekce DDP mohou jen řádní členové PS
b. kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem PS
c. kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit,
d. kandidovat lze zároveň do více orgánů či funkcí sekce (Pozn.: Lze kandidovat na kteroukoliv z volených funkcí zároveň, vykonávat však je možné jen jednu z nich. Kandidát případně zvolený do více funkcí se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje)
e. kandiduje-li tatáž osoba do více orgánů či funkcí sekce DDP, musí být jeho kandidatura ohlášena či navržena zvlášť do každého orgánu či funkce,

Kandidatura se ohlašuje či navrhuje volební komisi buďto e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu předsedy volební komise:
MUDr. Michal Považan, Psychiatrická nemocnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8.

Předseda volební komise kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu kandidatury a není-li doložen, vyžádá si písemný souhlas kandidáta.

Harmonogram voleb

 • termín registrace návrhů kandidátů na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  - do 9.10.2016
 • termín dodání písemného souhlasu kandidátů - do 12.10.2016
 • termín rozeslání volebních lístků členům sekce PS – 14.10.2016
 • nejzazší termín doručení volebních lístků sekretariátu ČLS JEP, Sokolská 490/31, Praha 2 - do 4.11.2016
 • termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb – do 18.11.2016
 • výsledky budou zveřejněny na webových stránkách PS, ve zpravodaji a v časopise Česká a slovenská psychiatrie

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor sekce pro psychiatrickou sexuologii a volební komise vyzývají členy své sekce aby, se hlásili nebo navrhovali kandidáty do výboru sekce PS a to elektronickou cestou na adresuTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Výbor sekce
pro psychiatrickou sexuologiiPS ČLS JEP v souladu se stanovami a volebním řádem vyhlašuje volby do orgánů a funkcí této sekce.

V tuto chvíli je v sekci registrovaných 17 členů.

Členové volební komise jsou doc. MUDr.Zvěřina (předseda) , prof. MUDr.Jiří Raboch, DrSc. a MUDr. Martin Hollý, MBA

Ve volbách, které proběhnou od 25.10. do 20. 11. 2016 budou členové sekce Psychiatrické sexuologie volit:

Předsedu, členy výboru a členy revizní komise sekce pro psychiatrickou sexuologii pro období 11/2016-10/2020.

Volby se budou konat korespondenční formou. Volební lístky dostanou voliči na adresu, kterou uvedli v přihlášce jako korespondenční adresu.

Od zveřejnění tohoto oznámení aždo 15.10.2016bude sekretariát PS přijímat návrhy na kandidaturu do výše jmenovaných funkcí.Návrhy kandidátů zasílejte e-mailem na adresuTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo poštou na adresu PS ČLS JEP, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Pro kandidáty do funkcí platí tato pravidla:

a. kandidovat ve volbách do orgánů a funkcí sekce Psychologické sexuologie pro psychiatrickou sexuologii 
mohou jen řádní členové PS
b. kandidát může svou kandidaturu ohlásit sám nebo být navržen jiným řádným členem PS
c. kandidát musí se svou kandidaturou souhlasit,
d. kandidovat lze zároveň do více orgánů či funkcí sekce (Pozn.: Lze kandidovat na kteroukoliv z volených funkcí zároveň, vykonávat však je možné jen jednu z nich. Kandidát případně zvolený do více funkcí se rozhodne, kterou funkci akceptuje a na kterou rezignuje)
e. kandiduje-li tatáž osoba do více orgánů či funkcí sekce DDP, musí být jehokandidatura ohlášena či navržena zvlášťdo každého orgánu či funkce,

Kandidatura se ohlašuje či navrhuje sekretariátu PS ČLS JEP paní Lence Knesplové, buďto e-mailem na adresuTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo poštou naPS ČLS JEP, Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2.

Předseda volební komise kandidáta a navrhovatele informuje o obdržení ohlášení či návrhu kandidatury a není-li doložen, vyžádá si písemný souhlas kandidáta.

Harmonogram voleb

 • termín registrace návrhů kandidátů na sekretariátu PS ČLS JEP, Ke Karlovu 11, Praha 2 - do 15.10.2016
 • termín dodání písemného souhlasu kandidátů - do 24.10.2016
 • termín rozeslání volebních lístků členům sekce PS – 25.10.2016
 • nejzazší termín doručení volebních lístků sekretariátu ČLS JEP, Sokolská 490/31, Praha 2 - do 20.11.2016
 • termín vyhodnocení a oznámení výsledků voleb – do 28.11.2016
 • výsledky budou zveřejněny na webových stránkách PS, ve zpravodaji a v časopise Česká a slovenská psychiatrie

Zlatý partner

Partner

Partner Kuffnerovy ceny

Copyright © 2016 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.